درس ششم جغرافی پنجم: همسایه‌های ایران

درس ششم: کدام کشورها با ایران همسایه اند؟

1-همسایه های شرقی ایران را نام ببرید؟

2-همسایه های شمال ایران را نام ببرید؟

3-همسایه های غربی ایران را نام ببرید؟

4-ایران کمترین مرز خشکی را با چه همسایه ای دارد؟

5-ایران بیشترین مرز خشکی را با چه همسایه ای دارد؟

6-ایران از کدام همسایه های خود پهناورتر است؟

7-کدام همسایه ی ایران مسیحی است؟

8-کدام همسایه ی ایران بیشترین شیعیان را در خود جای داده است؟

9-پر جمعیّت ترین همسایه ی ایران کدام کشور است؟

10-کم جمعیّت ترین همسایه ی ایران کدام کشور است؟

11-همسایه های ایران را نام ببرید؟

 

/ 0 نظر / 11 بازدید