ریاضی 7

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     جواب درست را با علامت ضربدر مشخص کنید. ( هرکدام 5/0 نمره)

الف) عمود منصف کدام یک را می‌توان رسم کرد؟

1-¨ خط راست                   2-  ¨پاره‌خط                    3- ¨ نیم‌خط                        ¨ 1 و 2

ب) دوخط که دارای فاصله‌های مساوی باشند؛ دوخط ................................... می‌گویند.

¨ متقاطع                          ¨ عمود بر هم                      ¨ موازی                        ¨ عمودمنصف

ج) کدام‌یک از چهار ضلعی‌های زیر، متوازی‌الاضلاعی است که زاویه‌های آن قائمه است؟

¨                               ¨                                           ¨               ¨                     

 

 

 

د) کدام‌یک از اعداد زیر بر 10 بخش‌پذیر است؟

  ¨  465                      ¨120                     ¨ 96                        ¨ 1087

 

2-     جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: ( 2 نمره)

الف) مایعاتی مانند نفت و روغن را با   ................................................... اندازه می‌گیرند.

ب) به  نیم‌خطی که زاویه را به دو زاویه‌ی مساوی قسمت می‌کند ............................... می‌گویند.

ج) در مثلث قائم‌الزاویه، ضلع رو‌به روی زاویه قائمه ...................................   نام دارد.

د) نقطه‌ی مشترک دو‌ نیم‌خط را در زاویه ................................. می‌گویند.

 

3-     باتوجه به عدد مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید. (5/1 نمره)              37562076                         

الف) عدد را به حروف بنویسید.               .....................................................................................................

ب)   رقم‌های طبقه‌ی هزارها را بنویسید.    ...............................................

 

4-     با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید. (5/0 نمره)

الف) زاویه ( ن ی م ) چه نوع زاویه‌ای است؟   ....................................              

 

5-     درجای خالی عدد  مناسب بنویسید: ( 2 نمره)

(400 – 110 ) – 75  = 400  -  ……. = ………

                                                           

( 49 × 30)  =  ( 49 × 3) ×  …….

                                                                                                  

5        × ( 10 + 6 )  =  (  …..  ×10 ) + ( 5 ×6)

 

6-      خط‌های تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید. ( 2 نمره)

 

 

 

7-     با رقم‌های 9، 5، 4، 8 و 2 کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد 5 رقمی را بنویسید که بر 2 بخش‌پذیر باشد. (2نمره)

 

 

8-      با توجه به عبارت‌های درستی تقسیم،  تقسیم مربوطه را نوشته و آن را حل نمایید. (2 نمره)

                                                                                                  2802 =2 + ( 112 × 25 )                                                                                                

                                                                                                                           25>2                                

 

 

 

 

9-     جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید. (ا نمره)

                                                                    ¨ = 28                                       15 =  3                             

                                                                          9     63                                      ¨       6

                              

10- یک کاسه‌ی آب با 8 استکان پر می‌شود. گنجایش کاسه چند برابر استکان است؟ .............................

گنجایش استکان چه کسری از کاسه است؟ ................................................                                                     

       

 

11-  در ¨ علامت <= > بگذارید.  ( 1.5 نمره)

        1 ¨  6                                             2  ¨ 7                         1 ¨ 1

                 6                                             7      7                        9        5

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید