فصل 5 مخلوط ها

۱۰۱-مخلوط چیست؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۰۲-محلول چیست؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۰۳-هوا مخلوطی لز چند گاز است که مهترین آن ...................... می باشد.

۱۰۴-حلال و حل شونده را با یک مثال تعریف کنید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۰۵- در آب دریا چه ارئمیه که شور ایت حلال و حل شونده را مشخص کنید.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۰۶-ایا همه مخلوط ها محلولند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۰۷-آیا همه محلولها مخلوطند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۰۸-در یک نوشابه گاز دار کدام دو ماده با هم مخلوط شده اند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۰۹-دو محلول مایع در مایه نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۱۰- دو محلول جامد در مایع نام ببرید.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۱۱- دو ماده گاز در مایع نام ببرید.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۱۲-دو مخلوط جامد در جامد نام ببرید.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۱۳-مخلوط نفت در آب چه نوع مخلوطی است؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱۱۴-مخلوط آلکل در نفت چه نوع مخلوطی است؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

۱۱۵-مخلوط نشاسته در آب چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۶-چگونه می توانیم از آب شور دریا آب آشامیدنی تهیه کنیم؟

۱۱۷-مخلوط روغن مایه در دوغ چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۸-آجیل چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۹-وقتی کارگران ساختمان سیمان و آب و شن وماسه را باهم قاطی کرده و به هم می زنند چه نوع مخلوطی را انجام می دهند.

۱۲۰-کدام یک ازمخلوطهای زیر محلول نیست؟

آب و خاک                آب و شکر               نوشابه           آب والکل

۱۲۱-کدام یک مخلوط است اما محلول نیست؟

شربت              آب شور             آبلیمو               آب و نفت

۱۲۲-کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

ماسه در آب              شربت           نشاسته در آب           سالاد

۱۲۳-هوای اطراف ما کدام حالت ماده را دارد؟

گاز          جامد            محلول           مایع

۱۲۴-هوای اطراف ما چه نوع مخلوطی است؟

مایع در گاز                 گاز در گاز               مایع در جامد               گاز در مایع

۱۲۵-چگونه می توانیم بفهمیم که یک مخلوط محلول است یا نه؟

جوشانیدن               از صافی رد کردن        بی حرکت در جایی قرار دادن          به هم زدن

۱۲۶-در محلول آب با نمک آب را ................. و نمک را ..............می نامند.

۱۲۷-چون مواد تشکیل دهنده آجیل را به راحتی می توانیم از هم جدا کنیم به آن ..............می گویند؟

۱۲۸-جدول را کامل کنید.

ماده

حل شودنده

حلال

آب دریا

(...........................)

(..............................)

الکل در آب

(...........................)

(.............................)

آب شیرین

(...........................)

(............................)

۱۲۹-نوع مخلوطها را مشخص کنید؟

الکل در آب

مایع در مایع

اکسیژن در آب

(................)

جوهر در آب

(..................)

دوغ گاز دار

(...................)

آب و نشاسته

(..................)

آجیل

(..................)

آب دریا

(.................)

شن و ماسه

(..................)

 

/ 2 نظر / 163 بازدید
مرتضی عبدالهی

سلام، سوالات را من هم می دانم جوابها را نیاز داریم .

یه پسر

[خوشمزه]عالی[عینک][نیشخند][چشمک][سبز][فرشته][لبخند][تایید][شکست][خداحافظ]