پیک آدینه پنجم

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                           پیک آدینه، پایه پنجم،  پائیز

1-    محیط شکل‌های زیر را به دست آورید:

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    تقسیم‌های زیر را حل کنید.

                        376    5425                                        24   566

 

 

 

 

 

 

 

3-    ضرب‌های زیر را انجام دهید.

                                           456                                                       564

                                          78   ×                                                     89    ×

 

 

 

 

 

4-    زمینی داریم به شکل متوازی‌الاضلاع به قاعده 8 و ارتفاع 6 متر مساحت این زمین چند مترمربع است؟

 

 

 

 

5- کلاس درسی به شکل مستطیل به طول 6 متر و عرض 3 متر داریم. مساحت این کلاس چند متر مربع است؟

 

 

 

 

6-     با توجه به عدد  به سوالات زیر پاسخ دهید:  

   " هفتاد وهشت میلیارد و سیصدو چهل و دو هزارو نهصد و بیست و یک"

الف) عدد را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

 

 

 

ب) عدد را به رقم بنویسید.    ........................................................................................

ج) عدد هشت در چه مرتبه ای قرار دارد؟  ......................................................................

7-     در شکل‌های زیر به اندازه کسر خواسته شده رنگ بزنید.

 

 

 

 

6                               5                        4                         2                          3

              6                          5                        5                         3                          4

 

8-    کسرهای مربوط به شکل‌های زیر را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

9-    پنج ششم 30 تا برابر است با ............................... تا. ( با رسم شکل)

 

 

 

 

 

10-           ، 54 تا برابر است با ........................ تا. ( حل توسط جدول)

 

 

 

 

11-                        خمس 25 تا برابر است با ...................... تا. ( با رسم شکل)

 

 

 

 

 

12-                        محیط مربعی با محیط یک مستطیل برابر است با 48 سانتی‌متر. اگر طول مستطیل 15 سانتی‌متر باشد. مساحت مستطیل چند سانتی‌متر مربع است؟

 

 

 

 

 

 

 

زگهواره تا گور دانش بجوی

 

 

/ 2 نظر / 252 بازدید
مشق آبی

سلام همکار محترم با پیک های پایان هفته ی پایه ی پنجم در خدمتیم . یا حق .

فاطی

[خواب]