آزمون ریاضی پایه پنجم

« زیبایی در سادگی است.»

نام و نام خانوادگی:                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم دی‌ماه

1-    با توجه به عدد مقابل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:                                           267401935

الف- این عدد را به حروف بنویسید. ...................................................

              ب- ارزش مکانی عدد 6 را بنویسید. ........            ج- کدام رقم ارزش مکانی کمتری دارد؟ ..........

2-    ربع 12 تا برابر است با .................... ( روی شکل نشان دهید.)

 

 

3-    حاصل جمع دو عدد مرکب زیر را به‌دست آورید.        45       35      3             و         15    25    2

 

 

 

4-  جاهای خالی را پر کنید.        .......   تا   می‌شود 1                                     8  تا    می‌شود ........

  3  تا    می‌شود ........                                        4  تا ........   می‌شود  

5-  محمد 240 تومان پول داشت. ثلث پولش را خرج کرد و   باقی‌مانده را نیز به برادرش داد. حساب کنید محمد چند تومان پول داده است؟

 

6-    تفریق مربوط به شکل را نوشته و حل کنید.

 

 

 

 

7-  کسر   را رسم کنید.

 

 

 

8-    باقی‌مانده‌ی تقسیم 204  بر 3 مثل باقی‌مانده‌ی تقسیم ................... است بر 3 ؛  یعنی ............. پس عدد 204 بر 3 بخش‌پذیر  .................

9-    زیر اعدادی که بر 3 بخش‌پذیرند یک خط و دور اعدادی که بر 5 بخش پذیرند  یک خط بسته بکشید.
     784                                       405                                781                              306

10-در جای خالی اعداد مناسب بنویسید.

£ =   =                 =  2                           =  = 8

11-مقایسه کنید و علامت مناسب  < = >  بگذارید.
 3 ¨  3               2¨  2                  3 ¨               ¨3  2

 

12-جمع و تفریق زیر را انجام دهید.    
                                                                                               =  7 -  9                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                 =  3 + 2  

                                                                                         =  5  -   7

13-واحد اندازه گیری  زمین ‌های کشاورزی ..................................

مساحت اقیانوس ‌ها را با واحدی به نام  ....................... اندازه  می‌گیرند.

14-مساحت زمینی به شکل لوزی 320000 مترمربع است. مساحت این زمین چند هکتار است؟

 

 

15-زمینی به شکل مستطیل با طول 600 متر و عرض آن   می‌باشد. مساحت این زمین چند هکتار است؟

 

 

16- محمد در هر دو ساعت 15 صفحه کتاب می‌خواند. او 45 صفحه را در چند ساعت مطالعه می‌کند؟

 

 

17-نسبت سن رضا به علی 4 به 8 است. اگر سن رضا 32 سال باشد. علی چند سال دارد؟

 

 

18-اتوبوسی در ساعت "37  15  8   از تهران حرکت کرد و پس از " 28   20   2 به قم رسید. این اتوبوس در چه زمانی به قم رسیده است؟

 

 

19-نسبت وزن اکرم به مادرش    می‌باشد اگر وزن هر دو با هم 90 کیلوگرم باشد. وزن مادر اکرم چند کیلوگرم است؟

 

20-علی و محمد روی هم 15000 ریال پول دارند. اگر نسبت پول علی به محمد 3 به 2 باشد هر کدام چند ریال پول دارند؟

 

/ 0 نظر / 15 بازدید