# چهارم

ارزیابی مستمر مدنی

               به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر مدنی                          پایه چهارم ردیف درس چهارم: مسجد 1-        امام جماعت جلوتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس نهم: طلوع خورشید اسلام 1-        بعد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس هفتم: اشکانیان 1-        پارت‌ها به فرماندهی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس پنجم: مهاجرت آریایی‌ها 1-        حدود چهار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

              به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                            ارزیابی مستمرتاریخ                         پایه چهارم ردیف درس سوم: نخستین شهرها 1-        در ایران اولین شهرها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

ریاضی 16

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-     مساحت قسمت رنگ‌شده را به‌دست آورید.                 2-    در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

ریاضی 15

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  خط تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید.                                                                   2-  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

ریاضی 14

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  حاصل ضرب‌های زیر را بنویسید.  896  ×  8 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

ریاضی 13

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  ساده‌ترین کسرهای مساوی با  کسرهای زیر را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید