# پنجم

بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی

ای مقصد  همت بلندان               مقصود دل نیازمندان نام و نام‌خانوادگی:                                                                 نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی 1-     نشانه ی مکث ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 75 بازدید

امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی 1-    دو کلمه بنویسید که یک جزء آن نامه باشد سپس با ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 39 بازدید

بخوانیم و بنویسیم

  الا ای خالق جان خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبلنام و نام‌خانوادگی:                                                             بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-    نهاد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

بخوانیم و بنویسیم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذردنام و نام‌خانوادگی:                                                                                  بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-    در عبارت زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

ریاضی پایه پنجم

ای یــاد تو مونس روانـــم                                    جز یـاد تو نیست بر زبـانم نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                        ریاضی پایه پنجم 1-     در جای خالی عدد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

ریاضی پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـاز          نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                          ریاضی پایه پنجم. تناسب 1-     اختلاف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

ریاضی پایه پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد نام و نام‌خانوادگی:                                                                                            ریاضی پایه پنجم 1-    هرگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

آزمون درس تاریخ و مدنی پایه پنجم

الهی ای زبان ها از تو گویا                                 جهانی از فروغت گرم و پویا نام و نام‌خانوادگی:                                                                آزمون درس تاریخ و مدنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

آزمون علوم پایه پنجم

به نام خداونــد جان آفرین                                    حکیم سخن در زبـان آفریننام و نام‌خانوادگی:                                                                                                         آزمون علوم پایه پنجم 1-    در اثر کدام خاصیّت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذردنام و نام‌خانوادگی:                                                                                 آزمون بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-     هریک از ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 48 بازدید