# تاریخ

تاریخ پایه پنجم

به نام آفریننده‌ی زیبایی‌ها نام و نام‌خانوادگی:                                                     تاریخ  پایه پنجم اردیبهشت ماه سوالات تاریخپاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید. 1-    حضرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

آزمون درس تاریخ و مدنی پایه پنجم

الهی ای زبان ها از تو گویا                                 جهانی از فروغت گرم و پویا نام و نام‌خانوادگی:                                                                آزمون درس تاریخ و مدنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

آرمون درس هشتم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                            پایه پنجم تاریخ درس هشتم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

آزمون درس ششم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                                             پایه پنجم تاریخ درس ششم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس نهم: طلوع خورشید اسلام 1-        بعد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس هفتم: اشکانیان 1-        پارت‌ها به فرماندهی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس پنجم: مهاجرت آریایی‌ها 1-        حدود چهار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

تاریخ / هخامنش

درس ۶- هخامنشیان ۱- کارهای مهم داریوش را نام ببرید؟ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ۲- دلیل ساخت چاپار خانه ها را توضیح دهید؟ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ۳- هخامنش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید