نمونه سوال تستی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

1- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

2- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                                                      عباس مدرسه رفت       

مریم به مدرسه می رود                                            جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت

3- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »                یک کلمه       دوکلمه        سه کلمه          چهارکلمه

4- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده               پاینده                  شوینده                       تابنده

5-  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند                   خواهم رفت                    گفته ام                      می روم

6- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک                     بیمار                     معالجه                کرد

7- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی     دریای خزر       خانه ی  ساحلی            آینه ی روزگار

8-  دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه                  مفعول                      قید                        موصوف

9- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت                  موصوف                       مضاف                        مضاف الیه

10- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد             قید                         مفعول                           گزاره

11- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما                         او                     آن ها                        تو

12- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه                      دوکلمه                    سه کلمه                     چهارکلمه

13- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد       دوم شخص مفرد                   سوم شخص جمع               دوم شخص جمع

14- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟      نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت           نهاد         قید                       مضاف الیه

15- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه                       دچار                     سنگ                     ناگه

16- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان   قلب سرشار       مدادبزرگ     نگاه خسته

17- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع        اول شخص مفرد        دوم شخص جمع         سوم شخص مفرد

18- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند                  چرخید                      گردید                      نشست

19- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ                     غزل های او                      مرزهای ایران                 شاعربلند آوازه

20- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است       اودیروزبه گردش رفت

اوبه گردش می رفت        اوبه گردش خواهد رفت 

 

/ 6 نظر / 278 بازدید

شادان عالی ممنون[تعجب][نیشخند][من نبودم]

شادان

هه هه اولین نفربودم[زبان][اوغ]

[خنده][خنده][خنده][نیشخند][دست][اوغ][ماچ]

فرزانه

خیلی سوال های سختی بود اما جالب بود[گل][دست]

معین

عالی بود[شوخی][لبخند]

معین

سولات بیشتر و سخت تر باشه چاکر[نیشخند][شوخی][خوشمزه][راک][گاوچران][هورا][قهقهه]