آزمون درس ششم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـاز
نام و نام‌خانوادگی:                                                             پایه پنجم تاریخ درس ششم : حمله مغول به ایران

1-       حمله‌ی چنگیز به ایران در زمان کدام سلسله روی داد؟

خوارزمشاهیان £                  زندیان £                     افشاریان £                         سلجوقیان £

2-     هنگام حمله‌ی مغول، پادشاه ایران که بود؟

سلطان محمد خوارزمشاه £       کریم خان زند £            نادرشاه افشار £               سلطان جلال‌الدین £

3-   در زمان کدام سلسله‌ مغول‌ها به ایران حمله کردند؟

سامانیان £                          غزنویان £                  خوارزمشاهیان £                   سلجوقیان £

4-    مغول‌ها به فرماندهی  ............................................... به ایران حمله کردند.

5-    یکی از پادشاهان معروف خوارزمشاهیان ...................................... نام داشت که در زمان او مغول‌ها به ایران حمله کردند.

6-     سلطان محمد در مقابل سپاهیان مغول ایستادگی کرد.                    صحیح £                   غلط £

7-    دو مورد  از نتایج حمله‌ی مغولان به ایران را بنویسید.

 

8-    چرا مقاومت‌های مردم ایرام در مقابل مغولان بی‌نتیجه بود؟

 

9-     خوارزمشاهیان در چه منطقه‌ای حکومت می‌کردند؟

10-     تیمور که بود و چه کرد؟

 

11-     چه بهانه‌ای باعث شد که مغول‌ها به ایران حمله کنند؟

 

 

12-   هنگام حمله‌ی مغولان پادشاه ایران که بود و چه کرد؟

 

13-  مردم ایران در مقابل حمله‌ی مغولان چه کردند؟

 

 

14-   چرا سلسله خوارزمشاهیان را به این نام می‌خوانند؟

 

/ 0 نظر / 19 بازدید