ارزیابی مستمر مدنی

               به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان

نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر مدنی                          پایه چهارم

ردیف

درس چهارم: مسجد

1-       

امام جماعت جلوتر از همه در ................................. قرار می‌گیرد.

الف) صف ¨                                  ب) منبر ¨                              ج) محراب¨        

 

2-

 

فرزندان در خانواده با ...................................... و  ................................ آشنا می‌شوند.

 

3-

مسجد محل برگزاری مراسم ......................... و ............................. و ................................ و برپایی ........................................ است.

 

4-

مردم در مسجد با یکدیگر آشنا می‌شوند و از حال هم خبر می‌گیرند و برای حل  ............................   خود با یکدیگر .................................. می‌کنند.

5-

چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه‌‌ی اسلامی است؟

 

 

 

ردیف

درس پنجم: زندگی روستایی

1-

بیشتر روستاییان به چه کارهایی مشغولند؟

الف) کارگری  ¨                ب) کشاورزی و باغداری ¨                  ج) دامپروری ¨

2-

بعضی از روستاییان علاوه بر کشاورزی به  ....................................... هم مشغولند.

الف) باغداری  ¨                           ب) آموزگاری ¨                               ج) دامپروری¨

3-

معلم روستا معمولاً با ................................ زندگی می‌کند.

 

4-

جمعیت روستا از شهر ...................... است به همین دلیل بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می‌شناسند و با هم .............................. هستند.

 

5-

با تلاش جهادسازندگی در بیشتر روستاها چه امکاناتی فراهم شده‌است؟ (4 مورد)

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید