ریاضی 8

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

 

1-     در جای خالی کلمات مناسب بنویسید. ( هرکدام 5/0 نمره)

الف) هر زاویه از ............................................. تشکیل شده‌است.

ب) هر ضلع زاویه در یک ......................................  هستند.

ج) پاره خط خطی است که از ...................... ، ........................ است و نمی‌توان ...................................................

د) هر زاویه‌ی باز ...................... از زاویه ................ است.

ه) زاویه تند زاویه‌ای است که از ...................................... است.

و) برای تشخیص دادن این که زاویه ‌ای راست است یا نه از ........................................ استفاده می‌کنیم.

ی) نام دیگر زاویه راست، زاویه ..................................... است.

ن) نیمساز زاویه ......................... است که زاویه را به دو قسمت ........................... تقسیم می‌کند.

 

2-     عددهای زیر را به عدد و حروف بنویسید. (3 نمره)                                       

الف) یک میلیون و صدو دوزاده .........................................

ب) سیصدو دو میلیون و نهصد ...........................................

ج) سیزده میلیون و صدو بیست هزار و نه ...........................................

د)  002، 600، 125         ..................................................................................................

ه) 101، 429، 3             ...................................................................................................

و) 101، 001، 11           ..................................................................................................

 

3-     در سال 1359، جمعیت شهر تهران 675، 345، 2 نفر بوده‌است. در سال 1385 جمعیت شهر تهران

 625، 145،700 نفر رسیده‌است. حساب کنید از سال 59 تا 85 چند نفر به جمعیت تهران اضافه شده‌است؟

 

 

 

 

 

4-      تعداد دانش‌آموزان کلاس‌های اول و دوم و سوم دبستان حضرت فاطمه 282 نفر بوده است. اگر تعداد کل دانش‌آموزان این مدرسه 429 نفر باشد. تعداد دانش‌آموزان کلاس‌های چهارم و پنجم چند نفر است؟

 

 

 

 

 

5-     نیلوفر 18 گردو داشت ثلث آن را به خواهرش داده است. حالا نیلوفر چند گردو دارد؟

 

 

 

6-      محیط و مساحت مستطیلی را به دست آورید که طول آن 14 سانتی‌متر و عرض آن نصف طول آن می‌باشد.

 

 

 

7-     در شکل مقابل:

نیم خط .........................................

پاره خط ................................................                             

زاویه راست ....................................

زاویه باز .......................................

زاویه تند ............................................

 

8-     در سال 1395، رعنا 12 ساله می‌شود. هم اکنون رعنا چند سال دارد؟

 

 

 

9-     رویا در یک شب 654 صفحه‌ از کتابی را خوانده است و در شب دوم 89 صفحه از کتابش را خوانده است. اگر کتاب رویا 1359 صفحه داشته باشد چند صفحه دیگر از آن باقی مانده است؟

 

 

 

 

 

10- جواب دهید: (1.5نمره)

(829 +100) ×( 1× 1) = .........…….

 

 ( 625 × 0) +( 999،999 + 1 ) =  ………….

                                                                            

( 828  × 1 ) + ( 627 + 1000)  =  …………..….

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید