ارزیابی مستمر علوم

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                        ارزشیابی مستمر علوم                                       دبستان حضرت فاطمه

ردیف

درس هفتم: الکتریسیته

 

بارم

1-

کدام یک از موارد  زیر نارسانا هستند؟

الف) میخ آهنی¨                            ب) سوزن ¨                            ج) آب ¨                             د) شیشه¨

1

2-

اگر در یک مدار متوالی یکی از لامپ‌ها بسوزد بقیه‌ی لامپ‌ها .................................................................

الف) پرنور می‌شوند ¨               ب) خاموش می‌شوند¨                ج) کم نور می‌شوند ¨                  د) می‌سوزند ¨

1

3-

الکتریسیته در تلویزیون ...................................  و در بخاری  ...................................  ایجاد می‌کند.

 

1

4-

مدار الکتریسیته را تعریف کنید و بنویسید مدار الکتریکی ساده از چه چیزهایی تشکیل می‌شود؟

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

1

درس هشتم: آهن ربا

 

1-

خاصیت آهن‌ربایی در کدام قسمت آهن ربا بیشتر است و می‌تواند سوزن بیشتری جذب کند؟

الف) قطب شمال ¨                  ب) قطب جنوب ¨                ج) وسط آهن‌ربا ¨                      د) دوسر آهن ‌ربا ¨

 

1

2-

در آهن ربا قطب‌های غیرهمنام یکدیگر را ............................................ می‌کنند.

 

1

3-

به میخی که بوسیله یک باتری و مقداری سیم، آهن‌ربا شده باشد آهن ربای ................................... می‌گویند.

 

1

4-

قطب آهن‌ربا را تعریف کرده و منظور از قطب شمال و جنوب آهن ربا چیست؟

........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

1

درس نهم: سنگ‌ها

 

1-

در کشور ما سنگ‌های کدام کوه‌ها از نوع سنگ‌های رسوبی هستند؟

الف) دماوند ¨                         ب) زاگرس ¨                            ج) الوند ¨                                 د) تفتان ¨

 

1

2-

سنگ مرمر یک نوع سنگ .......................................... است.

 

1

3-

آجر و خشت را با هم مقایسه کنید و دو تفاوت آنها را بنویسید.

........................................................................................................................................................................................................................................

 

1

4-

از سنگ‌ها و کانی‌ها چه استفاده‌هایی می‌کنند؟ ( 4 مورد)

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

1

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید