ریاض پایه پنجم

ای کارگشای هرچه هستند                            نام تو کلید هرچه بستند

 نام و نام خانوادگی :                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان اردی‎‌بهشت ماه

1-    عدد 19/650  را با حروف بنویسید.                 ..........................................................................................
رقم 9 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟    .......................

 

2-    در داخل £ چه رقمی می‌توان نوشت که عدد حاصل بر 2 و 5 بخش ‌پذیر باشد؟                £ 122

3-    جاهای خالی را به طور مناسب کامل کنید:

-        گسترده‌ی چهار وجهی منتظم از ........................... مثلث ................................................. تشکیل شده‌است.

-        آب مصرفی خانه ها را با واحدی به نام ............................. اندازه گیری می کنند.

-        وسیله‌ی اندازه گیری زاویه  ............................. نام دارد.

4-    کدام یک از شکل‌های زیر خط تقارن ندارد؟

 

 

 

 

 

                  ...........                          ....................                                              ...................       

5-    کسر زیر را به عدد اعشاری و عدد اعشاری را به کسر تبدیل کنید:

                                                                                                                         = 

6-    زمینی است به شکل متوازی الاضلاع که قاعده آن 400 متر و ارتفاع آن 200 متر مساحت دارد. مساحت این زمین چند هکتار است؟

 

7-    در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید:

 =                              =                   =  =   8

8-    با توجه به شکل رو‌به رو اندازه‌ی زاویه (د) چند درجه است ؟ با راه حل

 

9-  ملیکا    یک کتاب داستان را که 240 صفحه دارد مطالعه کرده‌است. چند صفحه باقی مانده است؟

 

 

10- در جای خالی علامت < = > بگذار .

  205/14 £ 25/14                      £  3                   £                             7 £   6                   

11-حجم منبع آبی به شکل مکعب که هر بعد آن 3/0 متر است چند متر مکعب است؟ حجم این منبع چند لیتر است؟

 

12-اتومبیلی در ساعت اول با سرعت 110 کیلومتر و در ساعت دوم با سرعت 150 کیلومتر  و در ساعت سوم با سرعت 130 کیلومتر حرکت می‌کند. میانگین سرعت این اتومبیل را حساب کنید؟

 

 

 

13-کوثر در ساعت 9:30 به مطالعه مشغول شد و در ساعت 12 دست از مطالعه برداشت. او چند ساعت مطالعه کرده‌است؟

 

 

14- محیط مثلثی 3 متر است اگر یکی از اضلاع آن  و دیگری  باشد. ضلع سوم آن چقدر است؟

 

 

 

15- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

7/6 کیلومتر = .................................... متر                                 52/0 متر = ................................ سانتی متر

  ساعت =  ........................... دقیقه                                        19 گرم = ................................. کیلوگرم

16-در ساختن یک دستگاه برقی 15 قطعه سیم که طول هر قطعه 713/2 متر می‌باشد. به کار رفته است. چند متر سیم در این دستگاه به کار رفته‌است؟

 

 

17-قیمت یک بلوز و شلوار روی هم 5600 تومان است. اگر قیمت شلوار 3 برابر بلوز باشد. قیمت هر یک چقدر است؟

 

 

18- چند درصد شکل هاشور خورده است؟

 

 

19-کسر مساوی کسر رو به رو را بنویسید که مخرج آن 3 برابر این کسر باشد.

                                                                            =   

20- مساحت قسمت هاشور چقدر است؟

 

 

 

 

 

21-عملیات زیر را انجام دهید و جواب ها را به ساده ترین صورت بنویسید.

                                                                                                                                  =   ÷  3

                                                                                                                =  4 – 9   

                                                                                                                          =       2 ×  3

                                                                                                                                  =    3+  6

/ 4 نظر / 195 بازدید

این چه وضع سوال بود حالم بهم خورد لطفا درستش کنید[تلفن][ناراحت][اوغ]

[اوغ][اوغ][اوغ]

twilight

دوستش دارم کلاس 4 پونی[لبخند][چشمک]

ننت خکتهمت