آزمون ریاضی پایه پنجم

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       آزمون ریاضی پایه پنجم آبان ماه

              آمو ختن علم در کودکی مانند نقش زدن بر سنگ ماندگار است.

1-    برای تساوی شکل مناسب بکشید:

 =    +

 

 

2-    با توجه به واحد سمت چپ، تفریق مربوط به شکل را بنویسید.

 

 

 

 

 

3-  محیط مثلثی 3 متر است. اگر طول دو ضلع آن  و  باشد. ضلع سوم این مثلث را حساب کنید.

 

 

 

4-  عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

 

 

5-    با توجه به واحد سمت چپ، یک عدد مخلوط مربوط به شکل را بنویسید.

 

 

 

 

 

6-  کسر  را از راه طولانی به عدد مخلوط تبدیل کنید.

 

 

 

7-    برای عبارت = 2 + ( 5 × 3 ) کسر بزرگ‌تر از واحد و عدد مخلوط مناسب بنویسید.

کسر بزرگ‌تر از واحد =

عدد مخلوط =

 

8-    با رقم‌های ( 3 و 2 و 1 و 7 ) دو عدد سه رقمی بنویسید که بر 6 بخش‌پذیر باشند.

 

 

9-    باقی‌مانده تقسیم 811 بر 3 مثل باقی‌مانده تقسیم ........................... است بر 3، یعنی .....................................

 

پس 811 بر 3 بخش ‌پذیر .......................................

 

10-            در داخل ¨ چه رقمی بگذاریم تا عدد چهار رقمی حاصل بر 2 و 3 و 9 بخش‌پذیر باشد.

                                                                           ¨801

 

11-            در داخل مربع‌ها اعداد مناسب بنویسید:

الف)  =  2                                  ب) ¨ =  =

                        ج)  = 7 =                                  د)  =

12-            برای شکل زیر دو کسر مساوی بنویسید:

13-            عدد 2013 بر کدام یک از اعداد زیر بخش‌پذیر است؟

الف) 3 ¨                      ب) 5 ¨                         ج) 6 ¨                        د) 9 ¨

 

 

 

 

 

 õموفقیت تنها با تلاش و پشتکار به‌دست می‌آید. õ

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید