ریاضی 2

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                                    420987653421

الف) عدد را به حروف بنویسید.  .....................................................................................................

ب) ارزش مکانی کدام عدد از همه بیشتر است؟    ...............................................

ج) برزگترین رقم در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟   .......................................................

د) رقم‌های طبقه‌ی میلیاردها را بنویسید.  ....................................................................................

ه ) این عدد چند رقمی است؟  ...................................................

2- با توجه به شکل مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

الف) یک نیم‌خط نام ببرید.   .........................................

ب) یک پاره‌خط نام ببرید.  ............................................

ج) یک زاویه‌‌ی تند نام ببرید.  .......................................

د) یک زاویه‌ی باز نام ببرید. ..............................................

ه ) یک زاویه‌ی قائمه نام ببرید.  .........................................

و ) یک خط راست نام ببرید.  ...............................................

ی) دو خط موازی نام ببرید.  ..................................................

3- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف) نقطه‌ی مشترک دو نیم خط زاویه را ................................................... زاویه می‌نامند.

ب) برای کشیدن خط کافی است ................................... نقطه از آن را داشته باشیم.

ج) خطی که دوسر آن باز باشد ...................................... نامیده می‌شود.

د) زاویه‌ای که زا زاویه‌ی قائمه بزرگتر باشد ............................ نامیده می‌شود.

ه) زاویه‌ای که از زاویه قائمه ......................................  باشد زاویه‌ی  ........................................ نامیده می‌شود.

4- جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید.

( 608 – 135) - ….. = …….. – 290= …….

468 – ( 85 + 39) = 468 -  ……. = …….

 

5- مسئله‌ای طرح کنید که راه‌حل آن عبارت رو به رو باشد.

(105 – 47) – 19 = …….

 

 

 

 

6- در یک کارخانه یخچال سازی 8050 یخچال ساخته شده از این تعداد، 2080 عدد به شیراز و 890 عدد به همدان فرستاده شد. حساب کنید چه تعداد به شهرستان‌ها فرستاده شده و چه تعداد در کارخانه مانده است؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید