فصل 6 نور و بازتابش

فصل 6 نور و بازتابش                                                                    علوم پایه چهارم

 

1-     برای اینکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2-     بازتابش نور چیست؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3-     وقتی نور به سطح صاف مانند آیینه برخورد کند بصورت ............................................ بازتابش می‌کند.

4-     وقتی نور به سطح نامنظم مانند مقوای معمولی برخورد ............................................ باز تابش می‌کند.

5-     وقتی نور به یک جسم تیره برخورد کند بازتابش ................................................. دارد.

6-      وقتی نور به یک جسم روشنی برخورد کند بارتابش ................................................ دارد.

 

7-     چند نوع آیینه داریم نام ببرید.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8-     تصویر خود را در قسمت داخلی قاشق براق چگونه می بینیم؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

9-     در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه ای استفاده می شود؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10- در ماشین ها بر ای دید پشت اتومبیل از چه آیینه ای استفاده می شود؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

11- در پشت شیشه چراغ ماشین ها از چه آیینه ای استفاده شده است؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

12- در آرایشگاه ها از چه نوع آیینه ای استفاده شده است؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

13- در گذشته که آیینه نبود مردم از چه وسایلی برای دیدن تصویر خود استفاده می کردند؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

14- زیبابین را  از چند آینه درست می کنند؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

15- نام دیگر چشم زیر دریایی چیست؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

16-  از چشم زیر دریایی در کجا استفاده می کنند؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

17- کوره آفتابی از چه نوع آیینه ای ساخته می شود؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

18- چرا وقتی در شیشه نگاه می کنیم تصویر خود را در آن نمی بینیم؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

19- چه تفاوتی بین بازتابش نور از آینه و مقوا وجود دارد؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

20- اکثر بازتابش های نور اطراف ما  بصورت منظم است یا نامنظم؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

21- دندان پزشکان برای دیدن دندان های ما از چه نوع آینه ای استفاده می کنند؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

22- کوره آفتابی چیست؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

23- برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

24- استفاده  از کوره آفتابی چه فایده هایی دارد؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

25- الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی ایجاد می کند؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

26-  الکتریسیته چگونه جریان پیدا می کند؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

27- مدار الکتریکی چیست؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

28- یک مدار الکتریکی چگونه درست می شود؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

/ 0 نظر / 25 بازدید