ریاضی

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام خانوادگی:                                                                           آزمون ریاضی آبان ماه

 

*در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند؛ نیست.*

1- عدد سه میلیارد و چهل و پنج میلیون و دویست و سی وهشت هزارو هفت را با رقم بنویس.

 

 

2- کسر  و  را روی شکل نشان دهید.

 

 

 

 

3- ربع عدد 20 بیشتر است یا خمس عدد 40؟ با عملیات.

 

 

 

 

4- جاهای خالی را پر کنید.

3 یعنی .............  تا                           ............ تا  می‌شود 1               ............... تا  می‌شود  2

 

5- با توجه به واحد سمت چپ برای کسر  شکل رسم کنید.

 

 

 

 

 

6- برای شکل زیر یک کسر بزگتر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید.

عدد  مخلوط  .............................

کسر بزرگتر از واحد  .......................

 

 

 

 

 

7- احمد  پولش را خرج کرده است. چه کسری ازپولش باقی مانده‌است؟

 

 

 

 

8- باقی‌مانده 126 بر 9 مثل باقی‌مانده‌ی تقسیم ..................... است بر 9 یعنی ...................................

پس 126 بر 9 بخش‌پذیر ........................................

 

9- در داخل ¨ رقمی قرار دهید تا عدد سه رقمی هم بر 2 و هم بر 3 بخش‌پذیر باشد.

                                                                    ¨37

10- در داخل جای خالی اعداد مناسب بنویسید.

      ¨=    =                                                                                            9 =  8

                                = 7 =                        =  2

 

11- برای کسر زیر دو کسر مساوی بنویسید.

                                                                      =  =

 

12- کسرهای داده شده را مقایسه کنید و به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

                                                                                                                         ،  ،

 

14- مقایسه کنید و داخل ¨ ( < = > ) بگذارید.

                   6 ¨             ¨  4           3 ¨  3              ¨  3

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید