ریاضی 12

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                          ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه   

1-    با توجه عدد داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید :                                              805977

-        عدد 5 در چه مرتبه ‌ای قرار دارد؟   ......................................................

-         رقم‌های طبقه‌ِ هزارها را بنویسید.      ..................................................

-         این عدد را به حروف بنویسید.        ....................................................................

 

2-    بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی را  با رقم‌های ( 3 ، 5 ، 8 ، 0 ، 6 ) بنویسید.

 

 

3-    عدد پانصد و نه هزار و چهار را با رقم بنویسید و سپس به سوالات زیر پاسخ دهید.

                                                          ................................................................

-        بزرگترین رقم در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟ .......................................

-        طبقه‌ِ یکی‌ها را بنویسید.  ........................................................

-        کدام عدد از نظر ارزش مکانی بزرگترین عدد است؟   ................................................

 

4-    باتوجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

-        یک نیم‌خط  ..................................

-        یک پاره‌خط  .................................

-         یک زاویه‌ی باز  ...........................

-        یک خط راست  .............................

-        یک زاویه‌ی تند .............................

-         یک زاویه‌ی راست ........................

 

5-    در جای خالی عدد مناسب را بگذارید:

( 400 – 59) – 158 =  ……. – 158  =  ………

387 – ( 140 + 38 ) = 387  -  …….. =  …….

……. – 498 = 924

 

 

 

 

6-    یک زاویه ی راست رسم کرده و نیمساز آن را با پرگار و خط کش بکشید.

 

 

 

 

7-    کامل کنید:

-        برای رسم یک خط کافی است .................................... از آن را داشته باشیم.

-        برای تشخیص زاویه راست از .......................... استفاده می‌کنیم.

-         نقطه‌ی مشترک  دو ضلع زاویه را ............................... می‌گویند.

8-    در فروشگاهی 985 کیلوگرم برنج موجود است. دیروز 364 کیلوگرم و امروز 296 کیلوگرم از برنج‌ها فروخته شده‌است. چند کیلوگرم برنج در فروشگاه موجود است؟ ( از راه پرانتزی)

 

 

 

9-    با توجه به شکل دهده شده، تساوی را کامل  کنید.

                                        2 × ( .......... × ............ ) = ( ........... × ................ ) × 3

                     ^ ^ ^^

                            ^ ^^ ^

                            ^ ^ ^ ^

10-                       تعداد دانشآموزان دبستان حضرت فاطمه 528 نفر است که 97 نفر بیشتر از دانش‌آموزان دبستان شاهد است.

-        دبستان شاهد چند دانش‌آموز دارد؟

 

-        مجموع دانش آموزان دو دبستان روی‌هم چند نفر است؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید