ریاضی پنجم آزمون مهرماه

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه پنجم ، آزمون مهرماه

1-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                                    6789102345

الف) ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است؟    ...............................................

ب) ارزش مکانی کدام رقم از بقیه کمتر است؟      ...............................................

ج) ارزش مکانی کدام بزرگترین و کوچکترین رقم چیست؟    ..........................................................................

د) عدد را به حروف بنویسید.  ..............................................................................................................................

 

2- یک سوم 12 تا برابر است با .............................................. تا. (روی شکل نشان دهید.)

 

 

 

 

 

 

3-     سه پنجم 15 تا برابر است با ............................................. تا. ( برایش شکل نشان دهید.)

 

 

 

 

4-     جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید:

الف) 3 تا 1 می‌شود .................                             ب) ..........................  تا 1 می‍شود 1

            7                                                                               3

ج) 4 یعنی ..........  ............. تا 1                           د) 4 تا .............. می‌شود 4

                                    7                                                        9

 

5-     برای شکل های زیر کسر مناسب بنویسید:

 

 

 

 

 

                      ......................                           ...............                     ............                    ....................

 

6-      برای کسر   5   شکل بکشید.

              4

 

 

 

/ 9 نظر / 66 بازدید
يسنا

تكراري بود[قهقهه]

جون که ان جیری که من می خواستم را نداشتین. من برای این که کارهایم را بتوانم سریع تر انجام دهم اینترنت را وصل کردم. اگر می دونستم که شما هم نمی توانید کار ها یمان را انجام دهید وصل نمی کردم.... پس سعی کنید کار های مردم را انجام دهید تا مردم اینترنت هایشان را وصل کنند...ممنون ... متشکرم...

[دلشکسته][هورا]

ططط

خیلی بد بود

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

[دروغگو][گریه]

مدنی سوالات نداشت

[دلشکسته]

454

اصلا خوب نبود .......................................................[[زودباش][عصبانی]