پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم

1-       پاسخ صحیح را به قسمت مربوط به خودش وصل کنید.

روشی برای جدا کردن قند از آب

آهن‌ربا

بیشتر غذاها به این صورت مصرف می‌شوند.

الک کردن

وسیله‌ی جدا کردن مخلوط براده‌ی آهن و ماسه

حرارت

طریقه‌ی جدا کردن ماسه از شن

مخلوط

 

2-     روش جدا کردن هر یک از ترکیب‌های زیر را بنویسید.

الف ) روغن در آب: ..................................................................................................................................................

ب ) قند در آب: .........................................................................................................................................................

 

3-   جدول زیر را کامل کنید:

ردیف

نوع مخلوط

مثال

1-

جامد در جامد

 

2-

جامد در مایع

 

3-

مایع در مایع

 

4-

گاز در گاز

 

 

4-    با این کلمات  جمله‌ی معناداری بنویسید : آب حلّال -  دریا- حل شونده محلول

...................................................................................................................................................................................

 

5-    محلول را تعریف کنید. دو نمونه مثال بزنید.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

6-     مخلوط چیست؟ دو نمونه مثال بزنید.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7-    تفاوت مخلوط جوهر در آب با مخلوط شن در آب  چیست؟

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8-    کدام یک از لیوان‌های زیر یک مادّه‌ی محلول را نشان می‌دهد؟ چرا؟

...................................................................................................

....................................................................................................

9-     در جای خالی کلمه‌ی مناسب بنویسید:

وقتی که دو یا چند چیز را روی هم بریزیم به طوری که خاصیت آنها تغییر نکند می‌گوییم با هم ................................ شده‌اند.

هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم‌ترین آنها ............................... است.

وقتی که براده‌ی آهن را با نمک مخلوط کنیم؛ مخلوط دو ماده‌ی ..................................... به‌دست می‌آید.

بسیاری از خوراکی‌ها به حالت .............................. مصرف می‌شوند.

وقتی ذره های مادّه‌ای در مایعی حل شوند و ناپدید گردند به آن مادّه ............................ می‌گویند.

نوشابه‌ی گازدار یک محلول گاز در  ............................ است.

در محلول شکر در آب به شکر مادهّ‌ی حل شونده و به آب مادّه‌ی حل کننده یا ..................... می‌گویند.

محلول نمک در آب یک محلول ............................... در مایع است.

برای برطرف کردن لکّه‌ی لباس  باید نوع ............................. و .................................... را پیدا کنید.

رنگ و بوی هر یک از مواد پس از مخلوط شدن ............................... نمی‌کند.

 

10-     پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

کدام یک از موارد زیر مخلوط است؟

الف) چای شیرین ¨                ب) آب شور ¨          ج) آب لیمو ¨              د) آب روغن ¨

هوای اطراف ما کدام حالت مادّه را دارد؟

الف) جامد ¨                              ب) مایع ¨                  ج) گاز ¨                   د) محلول ¨

بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟

الف) جوشانیدن  ¨                                                          ب) بی حرکت در جایی قرار دادن ¨

ج) از صافی رد کردن ¨                                                                                د) هم زدن ¨

مواد تشکیل دهنده‌ی کدام یک از مخلوط های زیر را می‌توان به آسانی تشخیص داد؟

الف) شن و نمک ¨      ب) آب و سرکه ¨            ج) گازهای تشکیل دهنده‌ی هوا ¨        د) چای شیرین ¨

کدام یک از محلول‌های زیر جامد در مایع است؟

الف) شکر و آب ¨              ب) سکه های فلزی ¨                 ج) شن و شکر ¨            د) آب و سرکه ¨

متداول‌ترین حلّال کدام است؟

الف) بنزین  ¨                               ب) آب ¨                       ج) الکل  ¨                    د) نفت ¨

اگر در یک لیوان آب، یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم در این محلول، به آب چه می‌گویند؟

الف) محلول ¨                            ب) حلال  ¨                   ج) حل شونده ¨                   د) مخلوط ¨

ج

سوالات صحیح و غلط:

 

صحیح

غلط

1

¡

¡

2

¡

¡

3

¡

¡

4

¡

¡

جمله‌های صحیح یا غلط را با علامت (× ) مشخص کنید.

1-       در یک مخلوط هر مادّه خاصیت های خود را حفظ می‌کند.

2-     هوای اطراف ما محلول است.

3-   در محلول‌ها مادّه‌ی حل شونده خود به خود از حلّال  جدا می‌شود.

4-    شربت آب لیمو یک مخلوط است که به آسانی می‌توان مواد آن را از هم جدا کرد.

 

 

1-       ذوزنقه‌ای رسم کنیدکه یک زاویه قائمه داشته باشد.

 

 

 

 

2-     با استفاده از گونیا مشخص کنید که در  شکل زیر چند مثلث قائم‌الزاویه وجود دارد؟ نام ببرید.

.................................................................................

..................................................................................

.................................................................................

 

3-   ذوزنقه‌ای رسم کنید که یک زاویه قائمه داشته‌باشد و طول ضلع‌های موازی آن 2 و 3 سانتی‌متر باشد.

 

 

 

4-    دو خط که فاصله‌ی آنها در تمام نقاط به یک اندازه باشد دو خط  .............................. نام دارند.

5-    ضلع رو به رو به زاویه قائمه در مثلث قائم‌الزاویه چه نام دراد؟

الف) رأس ¡                                  ب) قطر ¡                                        ج) وتر¡

 

با توجه به شکل ها سوالات زیر را پاسخ دهید:

 

6-  الف) نام این شکل چیست؟   .....................................

ب) یک زاویه باز نام ببرید.   ......................................

ج) دو ضلع موازی آن را نام ببرید.  ................................

د) یک زاویه راست نام ببرید.    ............................................

 

7-    الف) شکل رو به رو چه نام دارد؟ .........................................

ب) در این شکل فاصله دو خط موازی از هم چند سانتی‌‌متر است؟  .............................

ج) زاویه ( س ش ج ) چه نام دارد؟  ..................................

د) یک زاویه باز نام بیرید.  ..............................................

 

8-    الف) چهار ضلعی « م ن د س » چه نام دارد؟ ................................

ب) دو ضلع متوالی « م ن» و « ن س» نسبت به هم چه حالتی دارند؟ ...................

ج) کدام ضلع‌ها با هم موازی هستند؟ ..............................................

د) یک زاویه باز نام ببرید؟ ...................................

 

9-     با استفاده از کلمات داخل مستطیل در جای خالی کلمه‌ی مناسب بنویسید.

 

وتر -  موازی   رأس   خطّ عمود

 

1-       ذوزنقه فقط دو ضلع  ................................. دارد.

2-     نقطه مشترک دو نیم خط  .......................................... زاویه نام دارد.

3-   ضلع رو به رو زاویه راست در مثلث قائم‌الزاویه  ............................. نام دارد.

 

10-     چند مثلث قائم‌الزاویه در شکل می‌بینید؟

الف) 4 ¨               ب) 5 ¨              ج) 8 ¨         

 

11-     مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد مثلث .................................... نام دارد.

الف) ذوزنقه  ¨                       ب) قائم الزاویه  ¨                 ج) مربع  ¨         

 

12-   دو خط که یک نقطه مشترک داشته باشند دو خط ..................................... نام دارند.

الف) متقاطع  ¨                       ب) عمود بر هم  ¨               ج) موازی  ¨     

   

13-   به هر چهار ضلعی  که فقط دو ضلع موازی داشته باشد  ................................... می‌گویند.

الف) مربع  ¨                                  ب)  ذوزنقه ¨                    ج) لوزی ¨         

 

14-   از نقطه « م » خطی موازی با « س ش » رسم کنید.

                                                                                                   

 

15-  چند ذوزنقه می‌بینید؟

الف) 7 ¨                      ب) 8 ¨                     ج) 9 ¨         

 

 

 

 

 

 

 

بادقّت و حوصله موفق خواهم شد.

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید