بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم

ای نام تو بهترین سرآغاز                     بی‌نام تو نامه کی کنم باز

نام و نام‌خانوادگی:                                                          بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم

1-     هم‌خانواده کلمات زیر را بنویسید:

اختصار

 

تشکّر

 

متفکّر

 

انتظار

 

عدالت

 

کتاب

 

مهم

 

احترام

 

ربط

 

مقصد

 

صدمه

 

انتقال

 

تعریف

 

فعّال

 

مظهر

 

متّحد

 

تشویق

 

مدرسه

 

قوی

 

مصالحه

 

مقصود

 

شعر

 

علم

 

اطفال

 

نظم

 

شغل

 

خانه

 

مجموع

 

مقّدس

 

خواب

 

متوجّه

 

اعتقاد

 

مطالب

 

2-     مترادف کلمات زیر را بنویسید:

جاودانی

 

رنج

 

معالجه

 

خفت

 

هیجان

 

لطف

 

اندر

 

انتظار

 

سلامتی

 

میراث

 

مشهور

 

علاقه

 

پژوهیدن

 

سبب

 

تعجّب

 

یافتن

 

برخاست

 

ذبح

 

پوران

 

احضار

 

طبیب

 

سراغ

 

سرعت

 

تهیّه

 

کاویدن

 

مخصوص

 

ناگهان

 

بهبود

 

تجویز

 

رشید

 

 

/ 1 نظر / 169 بازدید
شانا

سلام سوال هایتان قشنگ بود.امااگربیشترش کنیدبهتراست