بخوانیم و بنویسیم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذرد
نام و نام‌خانوادگی:                                                                                  بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

1-    در عبارت زیر به جای نقطه چین یکی از کلمات زیر را به تناسب انتخاب کنید و بنویسید:
                                                 * حریق – مجاهدت – گوارا – زمره*

« ادیسون کسی نبود که به این زودی دست از ............................ بردارد. تاریخ نام او را در .............. مردان بزرگ خواهد نوشت.»

2-   در جمله‌ی زیر به جای کلمه‌ر داخل پرانتز کلمه‌ی هم معنی مناسب را قرار دهید:
« ورزش تن را سالم و نیرومند می‌کند و به جان طراوت و ( نشاط) می‌بخشد.»

 

3-  کلمه  "انسان " را با یکی  از صفت‌های زیر همراه کنید و جمله ای بسازید.
« تلخ – راستین – مبارز»

 

4-    در جمله‌ی زیر به جای کلمه‌ی ( کشف‌های) هم‌خانواده آن را قرار دهید:

« جابر را به خاطر تحقیق و کشف‌های فراوانش به حق، پدر علم شیمی خوانده‌اند.»                (                               )

5-   عبارت زیر را با ضمیر و فعل مناسب کامل کنید:

« تا چند ماه دیگر  ......................  دوره‌ی تابستان  را به پایان ....................»

6-   جمله‌ی زیر را با فعل‌هایی که زمان مناسب دارد کامل کنید:
« شما عزیزان ما ............. ما به شما افتخار .................. »

7-  در جاهای خالی جمله‌ی زیر صفت‌هایی مناسب را قرار دهید:

« ای آموزگار  .................. از این سخنان  ................................ باز هم با ما بگو.»

 

8-  مَثَل مناسبی را که با خواندن عبارت زیر نتیجه می‌گیرید؛ بنویسید:

« علی هفته‌ای چند ریال پس‌انداز کرد. پس از مدتی  مقدار زیادی پول داشت.»

...............................................................................................

9-   جمله‌ی زیر را به فارسی امروزی بنویسید:

« کشتی نوح را باد بر سر آب همی برد.»

.....................................................................................................

10-  مفهوم بیت زیر را بنویسید:

« گرت پایداری است در کارها                                                               شود سهل پیش تو دشوارها»

...............................................................................................

 

/ 0 نظر / 12 بازدید