ریاضی 11

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                          ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه   

1-    به عدد و حروف بنویسید:

-        سیزده هزار و سیصدو نود و هشت               ..................................................................

-        ..................................................................                                 405008

-        هفتصد و نود و هشت هزار و چهارده          ...................................................................

-        ...............................................................                                     105468

 

2-    بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی را بنویسید که ارقام ( 4 ، 0، 3 ، 7 ، 9)  باشد.

 

 

3-    جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف ) در هر زاویه نقطه مشترک دو نیم‌خط را .................................... می‌گویند.

ب ) برای تشخیص زاویه راست از  ............................ استفاده می‌کنیم.

ج ) نیم‌خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند ............................... نام دارد.

 

4-    با توجه به شکل رو‌به رو به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف ) یک زاویه‌ی باز نام ببرید؟  ................................      

ب ) یک زاویه‌ی راست نام ببرید؟  ............................         

ج) زاویه ( م ب ج ) چه نوع زاویه‌ای است؟ ..................................

 

 

 

5-    یک زاویه ی باز کشیده و به کمک پرگار و خط‌کش نیمساز زاویه را رسم کنید.

 

 

 

6-    جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید.

( 945 – 296) + 310 = …….. + 310 = …….

8700 – ( 170 + 326 ) = 8700 -   …….  =  …….

( 4 × 5 ) × 2  =  4 × ( …….. × …….)

( 50+ 7 ) × 6  =  50 ×  ……..  +  7 ×  …….

8 × (5 + 7 )  =  8 × …….. + 8 × …….

7-    طرف دوم تساوی‌های داده شده را بنویسید و سپس با رسم شکل نشان دهید.

 

2 × (3 × 4 )  = 

 

 

 

 

 

 

4 × ( 2 + 5 )  = 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید