پیک آدینه 5

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم

{   ریاضی

1-     2  کسر زیر را رنگ کرده و سپس کسر مساوی با آن را بنویسید.        

4                                          

 

 

 

 

2-     به جای  ¨ عدد مناسب بنویسید:

        5 = 15                                                  5  =  30                                                  ¨ =  24 

      ¨   33                                               ¨     54                                                    9      72

 

3-     علامت ( < = > )  بگذارید:

1 ¨ 8                 2 ¨  5                     7 ¨  4                   2 ¨  5                     16¨ 4

         9                           5                    13       13                 22       2                    18      7

 

4-     علی  4  و احمد 10 دیواری را رنگ‌آمیزی کرده‌اند. کدامیک بیشتر کار کرده‌است؟

      5            15

 

 

5-     تساوی‌های زیر را کامل کنید:

11 = ¨ -  17                    7  =  3  +  ¨                  ¨  = 4  -  4                    ¨ =  5  -  9

24    24     24                    8      8        8                      8       8      8                   13     13    13

 

6-      زینب 3   کتابش را هفته‌ی اول  و  2    آن را هفته‌ی دوم مطالعه کرده‌است. چه کسری از کتاب را مطالعه
         9        کرده‌است؟                9            

چه کسری از کتاب مطالعه نشده‌است؟

 

 

 

7-     دو کسر مساوی  9   =   3     را روی یک شکل نشان دهید:

                     12      4

 

 

 

8-     با رقم‌های ( 5، 3،0، 7 ) بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را بنویسید که بر 5 و 10 بخش‌پذیر باشد.

 

 

9-     رضا به‌وسیله‌ی چوبی به طول 36 سانتی‌متر یک لوزی ساخته‌است. طول هر ضلع لوزی چقدر است؟

 

 

 

10- محیط مربعی با محیط مستطیلی به‌طول 30سانتی‌متر و عرض 18 سانتی‌متر برابر است. اندازه هر ضلع مربع چند سانتی‌متر است؟

 

 

 

 

11- متوازی‌الاضلاعی که زاویه‌های آن قائمه باشد ............................................... نام دارد.

هرگاه اضلاع یک لوزی بر هم عمود باشد شکل حاصل ........................................ نامیده می‌شود.

 

12- در کدام یک از شکل‌های زیر خط تقارن و قطر شکل یکی است؟

متوازی‌الاضلاع ¨                    مستطیل ¨                        ذوزنقه ¨                               لوزی ¨

13- با توجه به شکل تساوی زیر را کامل کنید.

               = ( 2 +  ............ ) × 3                                         ¤    ¤    Ë  Ë  Ë  Ë

Ë  Ë  Ë  Ë   ¤   ¤                                 ….. ×4 + 3 × …..             Ë  Ë  Ë  Ë    ¤   ¤    

 

14- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

385 × 218 = 385 × ….. + 385 × …. + 385 × 200

4 × ( 5 × …..) = ( 4 × 5 ) × 7

( 7 + …. ) × 12 = 7 ×12 + 5 × ……

 

15- تقسیم زیر را حل کرده و عبارت‌های درستی آن را بنویسید.

9007    25

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید