ریاضی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                             آزمون ماهانه ریاضی چهارم                        دبستان دخترانه حضرت فاطمه

                                                                             تا آخر درس لوزی

 

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید(2 نمره)

 

 

1-    متوازی‌الاضلاعی که قطرهای آن بر هم عمود ولی هم‌اندازه نیست، چه نام دارد؟

الف)  مربع ¨                  ب) مستطیل ¨                   ج) لوزی ¨                           د) ذوزنقه ¨

 

2-    کدام شکل متوازی‌الاضلاع نیست؟

الف)           ¨             ب)           ¨                      ج)            ¨                         د)             ¨

 

3-    هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد، چه نام دارد؟

الف)  مستطیل ¨                  ب) مربع ¨                   ج) لوزی ¨                           د) ذوزنقه ¨

 

4-    شکل رو به‌رو چند خط تقارن دارد؟

الف)    1 ¨                  ب)  2  ¨                                      

              ج)   3  ¨                   د)   4 ¨

 

در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.  (3نمره)

 

5-    به هر مستطیل که ضلع‌های آن هم‌اندازه باشد؛  ................................. می‌گویند.

6-    در هر متوازی‌الاضلاع قطرها همدیگر را  .....................................  می‌کنند.

7-     در هر لوزی قطرها بر هم  ............................................  هستند.

8-    متوازی‌الاضلاعی که هر چهار ضلع آن با هم برابر باشد؛  ................................... نام دارد.

9-    هر مستطیل، متوازی‌االاضلاعی با زاویه‌های  ................................... می‌باشد.

10-       واحد اندازه گیری روغن زیتون  ................................. است.

 

11-        در جاهای خالی عدد مناسب بنوییسید. ( 1.5 نمره)

                               ..........  × 5 = (7 × 5) + ( 8 × 5 )

                       79 + 148 = 79 + ( ............... – 307 )

100    × ( 4 × 3 ) =  ................ × 3

 

12-       یک کاسه با 6 پیاله شیر پر شده‌است. گنجایش کاسه چند برابر پیاله است؟ ( 1 نمره)

                                   .......................................................................................                                                           

 

 

13-       با توجه به عدد 916743 به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 1.50 نمره)

  • عدد را به حروف بنویسید. ...................................................................................
  • کوچک‌ترین رقم در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟   ...............................................
  • رقم 4 در چه مرتبه و چه طبقه‌ای قرار دارد؟   ...............................................

 

 

14-       مجموع پول حسین و رضا 350 تومان است. حسین 150 تومان بیشتر از رضا پول دارد. پول رضا را حساب کنید. ( 1.50 نمره )

 

 

 

 

15-       یک متوازی‌الاضلاع رسم کنید که چهار ضلع آن دو به دو مساوی بوده و ضلع‌های آن متوالی بر هم عمود باشد. (1.50نمره)

 

 

 

 

 

 

16-       باتوجه به شکل به سوالات پاسخ دهید. (2نمره)

  • شکل ( م ن ش س) چه نام دارد؟
  • ( ش ط ) و ( س ع ) نسبت به هم چه حالتی دارند؟                      
  • یک زاویه‌ی تند نام ببرید.  ...............................
  • ( ش س ع ) چه نوع زاویه‌ای است؟  ......................

 

17-       مریم می‌خواهد با یک اسکناس 5000 تومانی، یک دستکش 975 و یک شال گردن 2300 تومانی بخرد. چه‌قدر از پولش باقی ‌می‌ماند؟ ( از راه پرانتز ) ( 1.50 نمره)

 

 

 

 

18-       تفاوت دو شکل را بنویسید. ( 1نمره)

...............................................................................................................

...............................................................................................................     

...............................................................................................................

 

19-       شکل‌هایی که خط نقطه‌چین در آنها، خط تقارن است را رنگ بزنید. ( 1 نمره)

                                                                        

                                                                                                             

 

 

20-       شباهت دو شکل را بنویسید. (1 نمره)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

21-       با استفاده از پرگار و خط‌کش یک لوزی رسم کنید که زاویه‌ی « ط» یکی از زاویه‌های آن باشد و طول هر ضلع آن 2 سانتی متر باشد. ( 1.50 نمره)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

عالی ¡                      خوب ¡                           در حال پیشرفت ¡                           نیازمند تلاش بیشتر ¡

/ 1 نظر / 13 بازدید

عالی بووووووووووووووووووووووووووود...........................................