آزمون ریاضی پایه پنجم

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                 آزمون ریاضی پایه پنجم                                        

                            بسم الله الرحمن الرحیم                        هست کلید در گنج حکیم

1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                          69070082500                  

الف) عدد را به حروف بنویسید..............................................................................................................................

ب) کدام رقم بالاترین ارزش مکانی را دارد؟   .....................................

2-  جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید:

الف) ...............  تا         می‌شود 1                              ب) ............   تا     می شود 9

ج) ربع عدد 72 می‌شود ............                                    د)   6   تا    می‌شود ............

3-  سه ششم عدد 18 برابر است با .................................. ( با شکل و راه حل)

 

 

 

4- جمع مربوط به شکل زیر را بنویسید.

 

 

 

5- برای شکل مقابل یک کسر بزرگتر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید.

کسر بزرگ‌تر از واحد ...........................

عدد مخلوط .............................

 

 

6- در داخل ¨ چه رقمی بگذاریم تا عدد  حاصل بر 2 و 5 بخش‌پذیر باشد.

                                                                                                                     £ 54

7- باقی‌مانده‌ی تقسیم 234 بر 3 مثل باقی‌مانده‌ی تقسیم ........................... است بر 3، یعنی .....................................  پس 234 بر 3 بخش ‌پذیر .......................................

 

8- مقایسه کنید و داخل ¨ ( < = > ) بگذارید.

         3 ¨  2           ¨             3 ¨  2             ¨  

9- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

                =                         £ =                           £ =    =  

 

10- کسر مربوط به هر شکل را بنویسید.

 

 

                                             ..............                                              ................  

 

11- عملیات زیر را  انجام دهید و جواب‌ها را ساده یا به عدد مخلوط تبدیل کنید.

                                  =  3  -   6                                                =  4 + 9  

                                                                                                                  =  3 – 4

12- جاهای خالی را با عبارات یا اعداد صحیح پر کنید:

-         هر هکتار ..................................... متر مربع است.

-         یک کیلومتر مربع  مساحت مربعی به ضلع ................................ است.

-         فاصله‌های زیاد را با وسیله‌ای به نام ............................... اندازه می‌گیرند.

-          مساحت استان‌ها، کشورها و قاره ها با ............................................. بیان می‌شود.

13- محمد یک بار  از کتاب درسی خود و بار دیگر  از همان کتاب را خواند.

الف- او چه کسری از کتابش را خوانده است؟

 

ب- چه کسری از کتابش را نخوانده است؟

 

14- زمینی به شکل مستطیل است. اگر طول آن 500 متر و عرض آن 300 متر باشد. مساحت زمین چند هکتار است؟

 

 

15- مساحت مربعی به ضلع یک کیلومتر چند متر مربع است؟

 

 

« اتوبوس متوقف خواهد شد ، اما شما پیاده روی به سمت هدف را ادامه دهید.»

/ 0 نظر / 70 بازدید