بخوانیم و بنویسیم پنجم

             ای نام تو بهترین سر آغاز                    بی نام تو نامه کی کنم باز

نام و نام‌خانواداگی:                                                                       تمرین دیکته کلاس پنجم

1-      هر یک از کلمه‌های زیر را با کلمه‌ی «نامه» ترکیب کن و کلمه‌‌ی جدید بساز.

سفر – زندگی – لغت – کار – روز – فیلم

....................................                      .....................................                   ........................................

....................................                      .....................................                   ........................................

 

2-    برای هریک از گزاره‎‌های زیر یک نهاد مناسب بنویس.

...................................  در کوتاهترین زمان، اطلاعات دقیق به ما می‌دهد.

..................................  با هم به کتاب‌خانه رفتیم.

.................................  پیشنهاد کرد تا به نمایشگاه کتاب برویم.

 

3-  برای هر کلمه سه هم‌خانواده  بنویس.

تحقیق  .....................  ...........................  ...........................

ترتیب .....................  ...........................  ...........................

 

4-   « دائرة‌المعارف» را در دو جمله تعریف کن.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5-   ده کلمه‌ر زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن.

فرهنگ – آگاهی – مرجع – شاهنامه – بخش – دائرة‌المعاف – علمی – صبر – سرگذشت – هنری

 

1-      ............................... 4- ............................. 7- ................................

2-     ............................. 5- ............................... 8- ................................. 10- .........................

3-  .............................. 6- .................................  9- .............................

 

6-    نهاد و گزاره‌ی جمله‌های زیر را در جدول بنویس.

نهاد

گزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        فردوسی سراینده‌ی شاهنامه است.  

-        مربی با کوشش، آموزش را شروع کرد.

-        پایان‌نامه همان دانش‌نامه است.

-        لغت‌نامه‌ی دهخدا اثر عظیمی است.

 

 

7-   حروف جا افتاده‌ی کلمه‌ها را بنویس.

تر....یب                       ..........وهش                    ق....ور                   ......اجب

                 تن....یم                           مراج.......               فر...نگ

 

 

 

/ 5 نظر / 120 بازدید

بدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبد....یعنی به اندازه ی یک دنیا بببددد

mohsen

خیلی سایت خوبی است

خیللللللللللللللللللللللللی جالبببببببببببببببببببببببب نببببببببببببببببود

مهدی یار

خیلی ساده بود

لطفا جواب سوالات را نیز بدهید زود