ریاضی 5

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:               پانصدو شصت هزار و صد و سی و چهار

الف) عدد را با رقم بنویسید.  .....................................................................................................

ب) ارزش مکانی کدام عدد از همه بیشتر است؟    ...............................................

ج) رقم‌های طبقه‌ی هزارها را بنویسید.  ....................................................................................

 

2-     آخرین رقم  سمت چپ عددی در مرتبه‌ی صدگان هزار قرار دارد. این عدد چند رقمی است؟ .............................

 

3-     با رقم‌های( 2- 4- 0- 7- 8) بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی را بسازید.

 

 

 

4-      با توجه به شکل مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

الف) یک نیم‌خط نام ببرید.  .........................................                                        

ب) یک زاویه‌‌ی راست نام ببرید.  ............................................

ج)  خط‌های موازی را نام ببرید. ...............................................

د)  ضلع ( م ب) در مثلث ( م د ب) چه نام دارد. .......................................

 

5-     جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید.

4 × ( 9 × 5 ) = ( 4 × ...… ) × 5

 890 - ( 140 + 200 )   = 890 -   ..….  = ……

      43 × 57  = ( 43 × 7)  +   ( 43 × …….)

      24 × …..… = 24000

       ( 71 × 50)  +  …… = 4200

 

6-      جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف) هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته‌باشد ................................................... ‌ نام دارد.

ب) خطی که بر پاره‌خطی عمود باشد و آن را نصف کند ...............................  نامیده می‌شود.

ج) نیم‌خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند ...................................  ‌نام دارد.

د) دو نقطه مشترک دو نیم‌خط   ............................  زاویه می‌گویند.

ه) دوخط که دارای فاصله‌های مساوی در تمام نقاط باشند دو خط ...................................... نامیده می‌شوند.

 

7-     در ¨ علامت <= > بگذارید.

زاویه تند  ¨ زاویه راست                                  زاویه راست  ¨زاویه باز   

674930 ¨ 674903                                       852 ¨ 900 – 140

12 × ( 9 ÷ 9 ) ¨ 12 × ( 10 – 9 )   

8-     برای تساوی زیر شکلی بکشید و آن را کامل کنید.                                               = 4 × ( 3 × 2)

                                                                                                                                                                                               

                                                       

        

 

9-     یک زاویه‌ی تند بکشید و نیمساز آن را با پرگار و خط‌کش  رسم کنید.

 

 

 

10-  فاصله‌ی نقطه‌ی الف تا خط‌های ( س م ) و ( ش م) را به‌دست آورید.

 

 

 

 

11- کتابی 192 صفحه دارد. زهرا هفته‌ی اول 56 صفحه و هفته‌ی دوم 128 صفحه خوانده‌است. او چند صفحه‌ی دیگر بایدبخواند تا کتاب را تمام کند؟

 

 

 

12-   یک خرّاط گیلانی روزی 7 گلدانی چوبی می‌تراشد. برای تراشیدن 84 گلدان چند روز  باید کار کند؟

 

 

 

 

13-   تعداد دانش‌آموزان دبستان سعدی 1234 نفر است که 217 نفر بیشتر از تعداد دانش‌آموزان دبستان فردوسی است. تعداد دانش‌آموزان دبستان فردوسی چند نفرند؟

 دانش آموزان این دو دبستان چند نفرند؟

 

 

 

14-  در یک روستا 850 درخت سیب وجود دارد. اگر از هر درختی به طور متوسط 28 کیلو گرم سیب به دست آید. محصول سیب این روستا چند کیلوگرم خواهد بود؟

 

 

 

15-  تقسیم زیر را  انجام دهید و عبارت‌های درستی آن را بنویسید.

                                                                                                                  8  8170

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید