نمونه سوال تستی علوم پایه پنجم

1- در کدام دستگاه انرژی الکتریکی به حرکتی تبدیل می شود؟

الف) اتو برقی             ب) سماور برقی          ج) آبمیوه گیری              د) بخاری برقی

2- اگر دمای قطعه آهنی را آنقدر بالا ببریم تا ذوب شود چه نوع تغییری در آهن رخ می دهد؟

الف) شیمیایی             ب) شیمیایی و بعد فیزیکی               ج) فیزیکی              د) فیزیکی و بعد شیمیایی

3- کدام ماشین از همه پیچیده تر است؟

الف) اهرم                ب) دوچرخه               ج) فرغون                  د) میخ کش

4- اگر جسمی تمام نورهای موجود در نور خورشید را جذب کند به چه رنگی دیده می شود؟

الف) آبی               ب) زرد              ج) سفید               د) سیاه

5- در کدام گزینه اتم های سازنده ی مولکول های هر یک از مواد مثل هم هستند؟

الف) آهن، نمک                  ب) اکسیژن، طلا             ج) نفت، آهن              د) آب، مس

6- در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

الف) روغن              ب) چوب            ج) اکسیژن               د) بنزین

7- در کدام گروه از مواد رابطه ی ربایش بین مولکول ها درست نشان داده شده است؟

الف) آب < اکسیژن < آهن       ب) یخ < آب < فولاد       ج) نقره < آب < آهن       د) اکسیژن < جیوه < شیشه

8- کدام یک از عبارات زیر در مورد تعداد اتم های یک مولکول آب و یک مولکول بخارآب درست است؟

الف) در هر دو گاهی برابر و گاهی نابرابرند.                   ب) تعداد اتم های آب بیشتر از بخار آب است.

ج) در هر دو تعداد اتم ها یکسان است.                           د) تعداد اتم های بخار آب بیشتر از آب است.

9- در کدام یک از وسایل زیر ، چهار عدسی بکار رفته است؟

الف) عینک                      ب) چشم زیر دریایی                    ج) تلسکوپ ساده           د) دوربین شکاری

10 کدام دسته از مواد زیر، ساختمان مولکولی ترکیب را نشان می دهند؟

الف) آب- طلا- مس                             ب) زنگ آهن- قند- نشاسته

ج) اکسید جیوه- نمک- آلومینیم                 د) اکسیژن- مس- جیوه

11- حاصل کدام یک از موارد زیر یک عنصر است؟

الف) گاز حاصل از تجزیه اکسید مس         ب) تبخیر آب       ج) گاز حاصل از سوختن شمع          د) بخار الکل

12- در خصوص عدسی های برآمده (محدب) می توان گفت:

الف) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور کمتر شکسته می شود.

ب) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور بیشتر شکسته می شود.

ج) هرچه محدب تر باشد تصویر، کوچک تر دیده می شود.

د) موارد ب و ج صحیح است.

13- کدام دسته از وسایل زیر همگی ماشین ساده هستند؟

الف) قرقره- سطح شیب دار- پیچ             ب) اهرم- پیچ- دوچرخه

ج) چاقو- چرخ گوشت- قیچی                  د) ماشین تحریر- چرخ گوشت- آچار

14- مولکول های کدام یک از مواد زیر می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند و در ترکیب با اکسیژن نوعی اکسید به وجود آورند؟

الف) مس                     ب) جیوه             ج) طلا              د) آهن

15- وقتی با دوستی ، الاکلنگ بازی می کنید که از شما سنگین تر است، چگونه بر اضافه وزن او غلبه می کنید؟

الف) فاصله ی خود را از تکیه گاه بیشتر می کنید.             ب) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه بیشتر می کنید.

ج) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه کمتر می کنید.                       د) جای خود را با دوستتان عوض می کنید.

16- در کدام پدیده ی زیر هم تغییر فیزیکی و هم تغییر شیمیایی اتفاق می افتد؟

الف) سوختن شمع                 ب) سوختن غذا               ج) پختن غذا         د) تولید اکسید آهن

17- اگر همه ی ویروس ها از بین بروند ؛ انسان به کدام بیماری مبتلا نمی شود؟

الف) کزاز                ب) آبله               ج) سل              د) حصبه

18- برای آن که یک سطح شیب دار ، کاری را راحت تر انجام دهد، چه تغییراتی باید در آن به وجود آوریم؟

الف) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه زیاد می کنیم.

ب) طول سطح شیبدار را کم و ارتفاع آن را زیاد می کنیم.

ج) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه کم می کنیم.

د) طول سطح شیبدار را زیاد و ارتفاع آن را کم می کنیم.

19- یک گرم آب با یک گرم یخ از چه نظر تفاوت دارد؟

الف) حجم                 ب) مولکول                  ج) اتم             د) جرم

20- کدام یک از نورهای زیر به وسیله ی منشور تجزیه می شود؟

الف) نور آبی                 ب) نور زرد              ج) نور سفید                د) نور قرمز

21- هنگام وقوع زلزله از کدام محل ها باید دوری کرد؟

الف) سقفهای وسیع – دیوارهای داخلی                   ب) راهروهای کم وسعت – دیوارهای خارجی

ج) راهروهای کم وسعت – دیوارهای داخلی                د) سقفهای وسیع – دیوارهای خارجی

22- کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟

الف) قارچ ها می توانند غذا سازی کنند.                  ب) باکتری ها بیشتر در آب زندگی می کنند.

ج) همه ی باکتری ها بیماری ایجاد می کنند.              د) باکتری ها فراوان ترین جانداران روی زمین هستند.

23- فضای بین کدام یک از خاک های زیر کمتر است؟

الف) خاک باغچه                   ب) خاک رس                   ج) خاک باغچه و شن             د) شن

24- در کدام لایه ی زمین مقداری آب و بعضی فلزات را می توان یافت؟

الف) پوسته                  ب) گوشته                     ج) هسته ی بیرونی               د) هسته ی درونی

25-کدام دسته از جانداران زیر به ترتیب پیدایش مرتب شده اند؟

الف) تک سلولی ها ، پرندگان ، خزندگان                        ب) ماهی ها ، پستانداران ، پرندگان

ج) خزندگان ، پرندگان ، پستانداران                              د) خزندگان ، تک سلولی ها، ماهی ها

26- کدام یک از موارد زیر مربوط به وضع مولکول ها در مواد مایع است؟

. الف : مولکول ها مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند.

ب : ربایش آن ها بسیار زیاد است.                                    د : الف و ج

. ج : مولکول ها می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند

27- اگر یک قطعه آهن را اول تکه تکه کنیم و بعد آن قدر حرارت دهیم که ذوب شود در آهن چه نوع تغییری رخ داده است؟

الف: شیمیایی                   ب: فیزیکی               ج: فیزیکی و بعد شیمیایی          د: شیمیایی و بعد فیزیکی

28- در کدام یک از وسایل زیر موتور الکتریکی به کار نرفته است؟

الف: یخچال               ب: ضبط صوت               ج: رادیو              د:جارو برقی

29- مقدار نیرویی که برای بالابردن یک جسم به وسیله ی اهرم به کار می رود ، به چه چیزی بستگی ندارد؟

الف: ارتفاع تکیه گاه                ب: فاصله ی جسم تا تکیه گاه

ج:فاصله ی نیرو تا تکیه گاه               د: جرم جسم

30- جنس هسته و پوسته ی زمین به ترتیب از چیست؟

الف:نیکل و سنگ –آهن                  ب: سنگ- آهن ونیکل

ج: نیکل – سنگ                         د: آهن و نیکل - سنگ

31- کدام یک از جانداران ساده ی زیر در بستنی سازی و تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرارمی گیرد؟

الف: باکتری                  ب: قارچ                 ج: جلبک            د: مخمرها

32- در خرابی های حاصل از زمین لرزه کدام عامل دخالت کمتری دارد؟

الف:استحکام زمین                           ب:شدت زمین لرزه

ج: استحکام ساختمان                       د: زمان وقوع زلزله

33- اساسی ترین نقش باکتری ها و قارچ ها کدام است؟

الف: تولید دارو و مواد برای انسان                          ب: بیماری زایی در جانوران

ج: تجزیه و پوسیدگی مواد                                    د: بیماری زایی در گیاهان

34- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.

ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.

د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

35- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

36- احمد با خود اندیشید « اگر به آب در حال جوشیدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » این جمله چیست؟

الف: فرضیه                ب: نظریه                ج: آزمایش              د: جمع آوری اطلاعات

37- کدام یک تغییر فیزیکی است؟

ج : کپک زدن نان                   د : ب و ج                الف: تشکیل ابر            ب: زرد شدن برگ درخت

38- اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده مثل هم نمی باشد؟

الف: آلومینیم                ب: طلا                ج: نمک                د: آهن

39- در کدام هوا امکان مشاهده ی رنگین کمان وجود دارد؟

الف: هوای آفتابی و خشک                 ب: هوای ابری و مرطوب

ج: هوای مرطوب پس از باران               د: هوای آفتابی پس از باران

40- چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است .

ب : چون مواد از حالتی به حالتی دیگر تغییر می کنند.

د : چون مولکول ها اتم دارند.                                  ج : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.

41- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله             ب: کزاز ، سل ، وبا

ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

42- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

الف: محل زخم را با آب بشوید                ب: محل زخم را با دستمال ببندد

ج: محل زخم را ضد عفونی کند.               د: واکسن کزاز تزریق کند.

43- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

الف: باکتری ها                ب: قارچ ها              ج: کود          د: مواد معدنی

44- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.

ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.

د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

45- داروی پنی سیلین از کدام یک از موجودات زیر به دست می آید؟

الف : جلبک ها          ب: ویروس ها                  ج:باکتری ها              د: قارچ ها

 

 

/ 15 نظر / 1255 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین

[گل]

ستاره

با سلام از سوالاتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار ممنونم ولی اگرجواب هم داشت بسیار بهتر بود اگر می تونی انمیشن ها یا بازی های درسی هم بگذاری بسیار بهتر خواهد شد [لبخند][چشمک][گل][تایید]

ستاره

[هورا][تایید][دست][خداحافظ][لبخند]

هازل

خوب بود مرسی [شوخی][قلب][نیشخند][لبخند][گل]

شیدا

خیلی بد بود

علی

سلام ممنون ازبابت سوالات ولی اگر میشه همراه باجواب بزارید

فاطمه

اشغال بود عوضی لاشخور

فاطمه

اشغال بود عوضی لاشخور

اناهیتا

واقعا عالیییییییییییییییی بود