ریاضی 14

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-  حاصل ضرب‌های زیر را بنویسید.

 896  ×  8  =

2086 ×  7  =

7500 × 100 =

 654  × 400 =

 

2-  نیم‌ساز زاویه‌ی رو‌به رو را با پرگار رسم کنید.

 

 

 

 

 

3-  با توجه به عدد 450039  به سوالات زیر پاسخ دهید:

-       رقم‌های طبقه هزار را بنویسید. ...........................

-       عدد را به حروف بنویسید.  .....................................

-       از نظر  ارزش مکانی کدام عدد از همه بیشتر است؟  ...................

4-  اگر قیمت یک جفت کفش 4200 تومان باشد قیمت 8 جفت کفش از همان کفش‌ها چقدر است؟

 

 

5-    ساحل یک کتاب 3500 ریالی و یک مداد 356 ریالی خرید سپس یک اسکناس 5000 ریالی به فروشنده داد. او چند ریال باید پس بگیرد؟ ( به روش پرانتزی )  

 

 

 

 

6-  وزن یک گوسفند 34 کیلوگرم است. وزن یک گاو 14 کیلوگرم بیشتر از 5 برابر وزن گوسفند است. وزن گاو چند کیلوگرم است؟

 

 

7-  هر یک از تساوی‌های زیر را کامل کنید.

6  × ….. = 30

….. ×  6  = 54

….. ×  7  = 63

….. ×  5  = 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با دقت و حوصله

  موفق خواهی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید