فصل 4 جانوران بی‌مهره

بخش ۴ جانوران بی مهره

۵۱-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟

دوزیستان                 بند پایان             کرمها              خارتنان

۵۲-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران نیستند؟

اسفنج ها         کیسه تنان              نرم تنان              ماهیها

۵۳-پنج گروه جانوران مهره دار را نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۵۴-شش گروه جانوران بی مهره را نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۵۵-کدام یک از بی مهرگان در کف دریا زندگی می کنند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۵۶-چرا بعضی از بی مهرگان به سنگ های کف دریا چسبیده اند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۵۷-شقایق دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

۵۸-ستاره دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

۵۹-هشت پا جزو کدام یک از جانوران بی مهره می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

۶۰-دانشمندان کرمها را از روی .................به سه گروه تقسیم کرده اند.

۶۱-سه گروه کرمها را نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۲-بدن کدام یک از کرمها از قطعه های پهن درست شده است؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۳-کرم کدو جزو کدام یک از گروه کرمها می باشد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۴-انگل به چه موجودی گفته می شود؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۵-کرم کدو معمولا در کجا زندگی می کند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۶-چرا به گروهی از کرمها کرمهای پهن می گویند ؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۷-چرا به گروهی از کرمها کرمهای لوله ای می گویند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۸-چرا به گروهی از کرمها کرمهای حلقوی می گویند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶۹-کرمی نام ببرید که در رود انسان زندگی کرده و جزو گروه کرمهای لوله ای می باشد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۷۰-کرمک که یکی از کرمهای لوله ای می باشد در کجای بدن کودکان زندگی می کند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۷۱-کرم خاکی جزو کدام یک از کرمهای زیر است؟

کرمهای پهن            کرمهای لوله ای               کرمهای حلقوی

۷۲-کرم خاکی چه فایده ای برای گیاهان دارد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۷۳-چند موجود بی مهره از گروه بندپایان نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۷۴-فراوان ترین گروه جانوران در روی زمین کدام گروه بی مهرگان می باشد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۷۵-عنکبوتیان چند پا دارند و چه خصوصیاتی دارند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۷۶-نورا کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگی می کند؟

روده باریک            روده بزرگ         انتهای لوله گوارش           معده

۷۷-میگو جزو کدام دسته از بند پایان است؟

عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان

۷۸-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگی می کند؟

اسکاریس           کدو             کرمک              

۷۹-تخم کدام کرم همراه سبزی یا میوه نشسته وارد بدن انسان می شود؟

کرمک        اسکاریس         کدو          کرم خاکی

۸۰-فراوانترین بندپایان کدام ها هستند؟

عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها

۸۱-کرو کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ریزی می کند؟

روده           ششها             معده           کلیه

۸۲-کودکاتن بیشتر به کدام انگل مبتلا می شوند؟

کرم کدو              کذمک               کرم اسکاریس           کرم لوله ای

۸۳-به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۸۴-به چه جانورانی بی مهره می گویند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۸۵-فراوانترین بند پایان ................می باشد

۸۶-بیشترین گروه بی مهرگان را ...................تشکیل داده اند.

۸۷-اسفنج ها و کیسه تنان در .........................زندگی می کنند.

 ۸۸-کدام گروه از بی مهرگان در خشکی زندگی می کنند؟

۸۹-به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد..................می گویند.

۹۰-همه حشرات دارای ................پا و همه عنکبوتها دارای ..............پا می باشند.

۹۱-بعضی از انواع خرچنگ ها مانند .................خ.راکی هستند.

۹۲-دو مورد از راههای جلو گیری از انتشار کرم کدو را بنویسید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۹۳-کدام یک از کرمها برای کار کشاورزی مفید است؟ چرا؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۹۴-کرم کدو با کرم آسکاریس چه تفتوتی دارد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۹۵-چهار گروه بند پایان را نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۹۶-چرا به بعضی از جانوران بی مهره می گویند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۹۷-دو نوع حشره که بصورت دسته جمعی زندگی می کنند نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۹۸-چرا دریا محل مناسبی برای زندگی جانورانی مانند اسفنجها و مرجانها می باشد که وسیله حرکتی ندارند و جا به جا می شوند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۹۹-هر یک از جانوران زیر جزو کدام گروه از بی مهرگان می باشند.

مگس (                    )             هزارپا (                  )           مرجان (                   )

حلزون (                  )             توتیا (                    )          هشت پا (                )

پروانه   (                 )             هیدر (                  )           خرچنگ (                 )

۱۰۰-مگس و سوسک چه شباهتهایی با هم دارند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

/ 0 نظر / 88 بازدید