ریاضی پایه پنجم

ای یــاد تو مونس روانـــم                                    جز یـاد تو نیست بر زبـانم

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                        ریاضی پایه پنجم

1-     در جای خالی عدد مناسب بنویسید:
- 80000 متر مربع =
   ..................... هکتار                       75/0 متر =   ................. میلی‌متر       
 -   006/0 کیلومتر =
     .................... متر                         4/0 متر مکعب =  ................ لیتر
 - اندازه زاویه نیم صفحه =
  ....................... برابر زاویه قائمه
-  2 کیلوگرم =
  ............................ گرم

2-    نصف دور استخری به شکل دایره با قطر 600 سانتی‌متر چند سانتی‌متر می‌شود؟

 

 

3-    گنجایش یک مخزن آب آشامیدنی به شکل مکعب مستطیل  360 مترمکعب است. اگر طول این مخزن 15 متر و عرض آن 8 متر باشد. ارتفاع مخزن چند متر است؟

 

 

4-    مساحت قسمت رنگ شده را حساب کنید.

 

 

 

 

5-    فروشنده ای کتاب‌های خود را 20% تخفیف می‌فروشد. اگر قیمت کتابی 5000 تومان باشد. برای خرید کتاب چند تومان باید بپردازیم؟

 

 

 

 

6-  دبستان حضرت فاطمه 450 دانش آموز دارد.   آنها به بازدید علمی رفته‌اند. چند نفر به این بازدید نرفته‌اند؟

 

7-    در یک دبستان برای جشن نیکوکاری در مدت 15 روز مبلغ 37065 تومان پول جمع شده‌است. حساب کنید پولی که در یک روز جمع آوری شده  چند تومان است؟

 

 

8-    تعداد خط تقارن هر شکل را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

9-    با توجه به شکل اندازه‌ی زاویه‌ی ( د س ج) را به دست آورید. ( با راه حل)

 

 

 

 

 

10-  با توجه به اطلاعات داده شده مثلث را رسم کنید:

الف)  اندازه هر ضلع 3 سانتی‌متر باشد.
ب) استفاده از پرگار

/ 0 نظر / 21 بازدید