آرمون درس هشتم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـاز
نام و نام‌خانوادگی:                                            پایه پنجم تاریخ درس هشتم : حکومت‌های مستقل اسلامی در ایران
1- پایتخت دولت سامانی چه شهری بود؟
      مشهد
£                        خوارزم £                         بخارا £                         اصفهان £

2-     در زمان چه سلسله‌ای قبیله‌های ترک زبان به قلمرو آنها مهاجرت کردند و به ایران آمدند؟
سامانیان
£                         خوارزمشاهیان £               افشاریان £                     سلجوقیان £

3-   شهر بخارا پایتخت کدام یک از سلسله‌های زیر بود؟
ساسانیان
£                        سامانیان £                خوارزمشاهیان £                     سلجوقیان £

4-    وجود کدام یک از موارد زیر علت اصلی پیشرفت اقوام ترک بود؟
غلامان بالیاقت و جنگجو
£                                                       سپاهیانی جنگجو و شجاع £     
شجاعت و دلیری پادشاهان ترک
£                                             وزیران باهوش ایرانی £

5-    وزیران باهوش ایرانی باعث پیشرفت کدام یک از اقوام زیر شدند؟
مغول
£                             ترک £                              قاجار £                       ازبکان £

6-     سرکرده‌ی قوم مغول چه کسی بود؟
ابومسلم خراسانی
£                  ابن ملجم £                       چنگیز £               سلطان محمد £

7-    در زمان سلسله‌ی ترک‌ به دلیل حضور ................................ در حکومت، علم و دانش بسیار پیشرفت کرد.

8-    شاهان سامانی به رواج .................................. اهمیت زیادی می‌دانند.

9-      ایرانیان مسلمان از خلفای بنی عباس که دستورات ........................ را رعایت نمی‌کردند ناراضی بودند.

10-     پادشاهان سامانی، غلامان ترک را در کارهای ساختمانی ........................... استفاده می‌کردند.

11-     قبیله‌های ترک زبان در سمت ................................ ایران زندگی می‌کردند.

12-   پایتخت سامانیان ........................... بود.

13-  سه سلسله‌ی ترک که بر ایران حکومت می‌کردند را نام ببرید؟

14-    پادشاهان سامانی، غلامان را برای چه کارهایی استفاده می‌کردند؟

 

15-  چگونه غلام‌های ترک به فرماندهی سپاه و حکومت شهرها می‌رسیدند؟

 

16-    حکومت‌های مستقل محلی در ایران را نام ببرید؟

 

17-   حکومت سلسله‌های غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان چند سال طول کشیدند؟

/ 0 نظر / 21 بازدید