امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

1-    دو کلمه بنویسید که یک جزء آن نامه باشد سپس با هریک جمله ای بسازید.

 

 

 

2-     در جمله های زیر نهاد و گزاره و زمان فعل را معین کنید.

من درس خود را مطالعه می کنم.

در آینده به آرزوهای خود خواهم رسید.

دانش آموزان کلاس پنجم ورزش کردند.

3-    مفرد کلمه های زیر را بنویسید .

کلاس ها (           )                    قلوب (           )                           ابواب (                    )

5- مترادف کلمات زیر را بنویسید .

نیازمندان (                    )                    پیغام (            )                  شکیبایی (            )

ابرام (                      )                     جفا (                     )                 اجلال (                  )

6- هم خانواده کلمات زیر را بنویسید .

حفظ (             )                        صداقت (              )                      اثر (                      )

7- دو کلمه مصرف و صرفه جویی را در یک جمله به کار ببرید.

 

8- کلمه مناسب را در جای خالی بنویسید .

هرگز خود را پیش دیگران ............... مکن . (خار – خوار )

علی از جای خود ........................... (برخواست – برخاست)

 

9- در جملات زیر مفعول و قید را مشخص کنید.

دانش آموز خوب هر روز درسش را می خواند .

او وارد اتاق شد و پنکه را روشن کرد .

10- برای کلمات زیر یک صفت و یک مضاف الیه بنویسید .

 کوه                                              جنگل         

11- دو جمله را در یک جمله بنویسید .

کویر سوزان است . کویر درخت ندارد.

 

12- کلمات را در جدول در جای مناسب خود بنویسید .

مازندران – آنها – می رفت – سربلند – شهرزاد – پاک – می گفت – تو

اسم

فعل

صفت

ضمیر

 

 

 

 

 

 

13- یک جمله خبری  و یک جمله امری   و یک جمله پرسشی بنویسید.

 

 

 

14- در دو جمله بنویسید که : چگونه می توان ادب را از بی ادبان آموخت .

 

/ 3 نظر / 123 بازدید

[گریه]سخت است

محمد

خیلی خوب بود استفاده کردم همه رو حل کردم

معین

بابا اسونه