ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان

نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم

ردیف

درس نهم: طلوع خورشید اسلام

1-       

بعد از خسرو انوشیروان چه کسی به پادشاهی رسید؟

الف) خسروپرویز ¨                     ب) مهرداد دوم ¨                            ج) داریوش¨        

2-

مسلمانان کدام شهر را فتح کردند؟

الف) شوش ¨                           ب) تیسفون ¨                                ج) هگمتانه¨        

3-

حکومت ساسانی برای تامین هزینه‌های جنگ .............................  را پی در پی افزایش می‌داد.

4-

خسرو پرویز قلمرو ایران را از سمت ................................. گسترش داد.

5-

رهبر پارس‌ها ............................... نام داشت.

6-

چرا مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند؟

 

 

 

7-

پیامبر اسلام به کدام پادشاه ایران نامه نوشت و او را به اسلام دعوت کرد؟

الف) خسرو پرویز ¨          ب) خسرو انوشیروان ¨               ج) اشک ¨             د) داریوش ¨

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
نرجس -

خیلی کم بود اگه --------------------------------------------------------------------------------------------------------تونستی زیاد بکن------