پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم

{   ریاضی

1-     جدول زیر را کامل کنید.

به حروف

به رقم

چهارصد و پنج هزار و سه

 

 

75980

هشتصد هزار و نه

 

 

708540

 

2-     علامت مناسب < = > بگذارید .

    3  ¨  2                                            1   ¨  1                         79500 ¨ 7590

   8        6                                           5         7                            

4 کیلوگرم ¨  4000 گرم

3-     باغی داریم به شکل مستطیل که طول آن 15 متر و عرض آن 4 متر است. محیط آن باغ چند متر است؟

 

 

 

4-     دور عدد فرد خط بکشید.        41 –  137 – 90 –  786 – 14

 

5-     ضرب و تقسیم کنید.                      479                                      9   73

                                               6     ×                                                                        

 

 

     

 

 

6-      طول هر ضلع مربعی 32 متر است محیط این مربع را به‌دست آورید.

 

 

 

7-     محصول گندم کشاورزی 47800 کیسه شده است که 9750 کیسه را به مشهد و 7685 کیسه را به شیراز فرستاده است. چند کیسه‌ی دیگر باقی مانده است؟

 

 

 

8-     با توجه به شکل پاسخ دهید.

الف) یک زاویه راست ................................................                   ب) یک پاره خط  .....................................................

ج) یک زاویه تند  ...................................................                       د) یک نیم خط  ....................................................

و) یک زاویه باز  ....................................................

ی) یک خط راست ..............................................

 

 

 

{ اجتماعی

1-     مطالعه‌ی جغرافیا چه فایده‌ای دارد؟

 

 

2-     وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید؟

 

 

3-     کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

 

 

4-     خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می‌کند؟

 

 

5-     کره زمین را تعریف کنید؟

 

 

{ علوم

1-     سلول را تعریف کنید و یک سلول بکشید و نامگذاری کنید؟

 

 

2-     شباهت‌ها و تفاوت‌های سلول را بنویسید؟

 

 

3-     کار سلول‌های زیر چیست؟

ماهیچه: .............................................................                   روده ..........................................................................

استخوان .............................................................

 

/ 0 نظر / 25 بازدید