ریاضی 6

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی را با ارقام (6، 0، 9، 7، 4) بنویسید که هم بر 2 و هم بر 5 بخش‌پذیر باشد.

بزرگترین .................................................                  کوچکترین ..........................................................

 

2-     با توجه به عبارت‌های درستی تقسیم، نام اجزای آن ‌را بنویسید.                             725 = 5 + ( 8 × 90 )                                                                                                

     الف) مقسوم   ......................................................                                                             90> 5                               

ب)  مقسوم علیه ...............................................

ج) خارج قسمت ................................................

د) باقی‌مانده  ..............................................

3-     با استفاده از دو خط عمود بر هم یک لوزی رسم کنید.

که طول قطرهای آن 2 و 4 سانتی‍‌متر باشد.

 

 

 

4-     دو شباهت مستطیل و متوازی‌الاضلاع را بنویسید.

 

 

 

5-     جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف) واحد اندازه گیری بنزین را  ................................................... می‌نامند.

ب) به هر لوزی که زاویه‌های آن قائمه باشد ............................... نام دارد.

ج) خط تقارن هر زاویه ...................................  آن نام دارد.

د) در تقسیم همیشه باقی‌مانده از   ............................  کوچکتر است.

 

6-      با سیمی به طول 240 سانتی‌متر یک مربع ساخته‌ایم.

اندازه‌ی هر ضلع مربع را به دست آورید.

 

 

7-      تقسیم زیر را  انجام دهید و عبارت‌های درستی آن را بنویسید.                                                       

                                                                                                        25    5155

 

 

 

 

 

8-     زمینی داریم به شکل مستطیل که طول آن 98 متر و عرض آن 18 متر کمتر از طول است. عرض زمین چه‌قدر است؟

محیط زمین چه‌قدر است؟

 

 

 

9-       مسافت تهران تا مشهد 960 کیلومتر است. اتوبوسی در 15 ساعت این مسافت را طی کرد. سرعت متوسط اتوبوس  در هر ساعت چند کیلومتر بوده‌است.                                                       

 

 

 

 

10-  شکل کسرهای  0   و   3  را  بکشید.

                          4       3                                                                                                                                                                     

                                                       

          

 

11-  برای کسر   3   یک کسر مساوی بنویسید و روی شکل نشان دهید.

                4   

 

 

 

12-   جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید.                     ¨ = 8                                       ¨ = 24                             

                                                                           50     10                                      9     72

                               ¨ = 0                                                                7 = 6

                                       3                                                               ¨    6

 

13-  در ¨ علامت <= > بگذارید.  

        2 ¨ 5                          16 ¨ 4                            7 ¨ 4                         1 ¨ 2

               5                          28      7                           13     13                       3      9

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
ثنا

خيلى از معلومات تون ممنون ??????