ارزیابی ریاضی پنجم

«به نام خداوند جان و خرد            کزین برتر اندیشه بر نگذرد»

نام و نام خانوادگی:                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم بهمن‌ماه

1-    دویست و پنجاه و چهار میلیارد و هفتصد و نه هزار و شش

الف- این عدد را با رقم  بنویسید. ...................................................

      ب- ارزش مکانی عدد 5 را بنویسید. .................       

       ج-  رقم یکان هزار این عدد کدام است؟ ....................

 

2-    پارچه فروشی 68 متر پارچه را متری 474 تومان خرید. نصف آن را متری 5000 ریال و بقیه را متری 516 تومان فروخت. حساب کنید او چه مقدار سود برده است؟

 

 

 

 

3-  جاهای خالی را پر کنید.        .......   تا   می‌شود                           18  تا ......... می‌شود 2

  3  تا ......... می‌شود                                یعنی ........  تا ..........       .......... تا  می‌شود

 

4-    خمس 20 تا برابر است با .................... ( روی شکل نشان دهید.)

 

 

 

 

5-  ریحانه 7800 تومان پول داشت. ثلث پولش را خرج کرد و   باقی‌مانده را نیز به خواهرش داد. حساب کنید ریحانه چند تومان به خواهرش داده است؟

 

 

 

 

6-  محیط مثلثی 2 متر است. اگر طول دو ضلع آن (  ) متر باشد. ضلع سوم آن چند متر است؟

 

 

 

7-    باقی‌مانده‌ی تقسیم 906  بر 9 مثل باقی‌مانده‌ی تقسیم ................... است بر 9 ؛  یعنی ............. پس عدد 906 بر 9 بخش‌پذیر  .................

 

8-    در داخل £ رقمی بنویسید که عدد حاصل هم بر 3 و هم بر 5 بخش‌پذیر باشد .                                                                                                                                                                                                        25                                                                                               25 £  6          £ 741

 

9-    در جای خالی اعداد مناسب بنویسید.

8 =   =            1=  =  =                   =  =

 

    =                 5=  4                       = 7 =

 

10-جمع و تفریق زیر را انجام دهید و در صورت امکان جواب‌ها را ساده یا به عدد مخلوط تبدیل کنید. 

                                                                                                   =  3 + 12                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            =  8 -  12                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                 =  2 + 4  

                                                                          =  2  -   5

 

11- فاصله‌های زیاد را با وسیله‌ای به نام ................................ اندازه می‌گیرند.

مساحت قاره ‌ها را با واحدی به نام  ....................... و زمین‌های کشاورزی را با ...................... اندازه  می‌گیرند.

یک کیلومتر مربع برابر ...................................... هکتار است.

اگر طول هر ضلع مربعی یک کیلومتر باشد، مساحت آن مربع ............................ نامیده می‌شود.

 

12- 8 کیلومتر مربع و 17 هکتار  و 3600مترمربع روی هم چند متر مربع است؟

 

 

 

13- زمینی به اضلاع 600متر داریم. محصول کل این زمین 648000 کیلوگرم است.

الف – مساحت زمین چند متر مربع است؟

ب- مساحت زمین چند هکتار است؟

ج- از هر هکتار چند کیلوگرم محصول به دست می‌آید؟

14- هانیه در ساعت "28  35‍  7   به کتابخانه رفت و ساعت 2 بعد از ظهر به خانه برگشت. هانیه چند ساعت در کتابخانه بوده است؟

 

 

15- رعنا و کوثر روی هم 24000 تومان پول دارند. اگر نسبت پول رعنا به کوثر 4 به 2 باشد. هر کدام چند تومان پول دارند؟

 

 

16- مساحت قسمت هاشور خورده را حساب کنید. (با فرمول)

 

                       

 

/ 1 نظر / 102 بازدید
ریحانه

خوب بود [لبخند]