ریاضی 1

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     جواب درست را با علامت ضربدر مشخص کنید. ( هرکدام 5/0 نمره)

الف) بزرگترین عدد شش رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است؟

¨ 102345                      ¨999999                     ¨ 987654                        ¨ 986532

ب) هر پاره خط چند نقطه وسط دارد؟

¨ زیاد                              ¨ 3 نقطه                       ¨ یک نقطه                        ¨ دو نقطه

ج) اگر عددی را بر 4 تقسیم کنیم کدام یک از عددهای زیر باقی‌مانده‌ی تقسیم 4 می‌باشد.

¨ 0،1،2،5                        ¨ 0،1،2،3                      ¨ 1،2،3،4                         ¨ 1،2،3،5

2-     در جای خالی کلمات مناسب بنویسید. ( هرکدام 5/0 نمره)

الف) نیم‌خطی که زاویه‌ی ما را به دوقسمت مساوی تقسیم می‌کند ........................................... نام دارد.

ب) به دو خطی که مابین آنها زاویه‌ی راست باشد دوخط ......................................  می‌گویند.

ج) به چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن موازی باشد ..................................... می‌گویند.

د) برای تشخیص زاویه‌ی راست از ...................................... استفاده می‌کنند.

3-     باتوجه به عدد مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید. (5/1 نمره)                                        809007

الف) عدد را به حروف بنویسید.               .....................................................................................................

ب) ارزش مکانی کدام عدد از همه بیشتر است؟       ...............................................

ج) رقم‌های طبقه‌ی هزار ها را بنویسید.    ....................................................................................

4-     با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید. (5/1 نمره)

الف) یک زاویه باز نام ببرید.   ................................................

ب) پاره خط ( م ل ) و ( د ز) نسبت به هم چه حالتی

دارند؟    ............................................................

ج) یک خط راست نام ببرید.  ........................................................

5-     درجای خالی عدد  مناسب بنویسید: ( 2 نمره)

(80 +9) ×5 = ......... ×5 + 80× …….

                                                            375 × 609 = 375 × …….. +  ….... ×9

( 1769 – 485) – 386 =  …… -  386 = …….

                                                                            49 × 3000= ( 49×3) × ……

98 ×79 = 79 × …….

6-      طرف دوم تساوی ضرب  زیر را کامل کرده و با رسم شکل نشان دهید. (5/1 نمره)

3 × ( 4 × 2) =  ………

 

 

 

7-     پاره خطی به طول 4 سانتی‌متر را رسم و سپس عمودمنصف آن را بکشید. (1 نمره)

 

 

8-     ضرب مقابل را با امتحان انجام دهید. (1 نمره)                                     

    742

×  365

 

 

9-     تقسیم مقابل را انجام دهید و عبارت‌های درستی آن را انجام دهید. (2 نمره)

617    7

 

 

 

 

10-  بزرگترین عددی را که می‌توان به جای ¨ قرار داد تا نامساوی درست باشد را بنویسید. (1 نمره)

¨ × 6 32                ¨ ×7                 ¨ × 5                ¨ × 9< 10

11-  یک مثلث قائم‌الزاویه را رسم کرده و آن را نامگذاری کنید و وتر آن را نام ببرید. (1 نمره)

 

 

 

12-  مریم 4500تومان پول داشت یک کتاب خرید به قیمت 1950تومان و یک دفتر 1890 تومان، اوچقدر خرج کرده‌است؟ چند تومان برایش باقی مانده‌است؟(5/1 نمره)

 

 

 

13-  میوه‌فروشی 35 جعبه پرتقال، 26 کیلوگرمی و 42 جعبه نارنگی 28 کیلوگرمی خرید. این میوه فروش رویهم چند کیلوگرم پرتقال و نارنجی خرید؟ (5/1 نمره)

 

 

 

14-  یک مینی‌بوس در مدت 9 ساعت 585 کیلومتر  راه را طی کرده‌است. این مینی‌بوس به‌طور متوسط در هر ساعت چند کیلومتر راه را طی کرده‌است؟ (75/0 نمره)

 

 

 

15-  اگر 25 بسته مدادرنگی که داخل هر بسته 6 مدادرنگی وجود دارد بین 5 نفر تقسیم کنیم. به هر نفر چند مداد می‌رسد؟ (25/1 نمره)

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید