آزمون ریاضی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                              آزمون ریاضی آبان ماه

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

1-   با توجه به عدد ( 57904012008) به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) عدد را به حروف بنویسید.   .................................................................

ب) ارزش مکانی کدام رقم بیش‌تر است؟   .......................................

ج) رقم 4 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟   ...........................................

 

2-   در کدام یک از اعداد زیر رقم 2 در مرتبه‌ی صدگان و صدگان هزار قرار دارد؟

الف) 200002 ¨         ب) 202020 ¨          ج) 202000 ¨        د) 200200 ¨

 

3-   چه کسری از شکل‌های زیر رنگ شده‌است؟

 

 

 

 

                       ........                                      ........                                         ........

4-   ثلث شکل زیر برابر است با  .......... تا. (روی شکل نشان دهید.)

 

 

 

 

5-   در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

5 تا     می‌شود ........                                5 تا .............. می‌شود 1

...... تا    می‌شود  2                                    یعنی  13 تا  .........

 

6-   مقایسه کنید و علامت مناسب < = > بگذارید.

4 تا  ¨4                      ¨                         ربع ¨                      ربع 20 تا ¨ خمس 30تا    

7-  حامد 420 تومان پول داشت. ثلث پولش را خرج کرد و   باقی‌مانده را نیز به برادرش داد. حساب کنید حالا حامد چند تومان پول دارد؟

 

 

 

 

8-   برای مجموعه‌ی شکل زیر یک عدد مخلوط و یک کسر بزرگ‌تر از واحد بنویسید.

عدد مخلوط: ......................

 

کسر بزرگ‌تر از واحد: ...................

 

9-   با توجه به واحد سمت چپ برای شکل زیر یک تساوی جمع بنویسید.

 

 

 

 

 

10-           در داخل  ¨ عدد مناسب بنویسید.

                                                                                     2 =  +  +  =

11-           با توجه به واحد سمت چپ، تفریق مربوط به شکل را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

12-           برای عبارت = 2 + ( 5×3) کسر بزرگ‌تر از واحد و عدد مخلوط بنویسید.

       _____  = کسر بزرگ تر از واحد                                        ______  ¨ = عدد مخلوط

 

13-           باقی‌مانده‌ی تقسیم 3742 بر 3 کدام‌یک از اعداد زیر است؟

الف) 2 ¨                  ب) 0 ¨                   ج) 1 ¨                      د) 3 ¨

 

14-           باقی‌مانده تقسیم 572 بر 9 مثل باقی‌مانده تقسیم  ............. است بر 9 یعنی ....................... پس 572 بر 9 ....................................

 

15-           محیط یک مثلث به ضلع 4 متر با محیط یک لوزی برابر است.

الف) ضلع لوزی چند متر است؟

 

ب) ضلع لوزی چند سانتی‌متر است؟

 

16-              مرتضی برای خرید 3 جلد دفتر و 4 خودکار مبلغ 5700 تومان پرداخت کرده است. اگر قیمت هرجلد  دفتر 1500 تومان باشد، قیمت یک خودکار چند  تومان است؟

 

 

17-      مریم    پولش را خرج کرده است. چه کسری از پولش باقی مانده است؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید