ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان

نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم

ردیف

درس پنجم: مهاجرت آریایی‌ها

1-       

حدود چهار هزار سال پیش، اقوامی که خود را آریایی می‌نامند از کجا به سرزمین ما آمدند؟

الف) از جنوب ¨                      ب) از شمال دریای خزر ¨                            ج) از غرب¨        

2-

سرزمین مادها با سرزمین کدام قوم همسایه بود؟

الف) بابلی‌ها ¨                        ب) مصری‌ها ¨                                ج) آشوری‌ها¨        

3-

مادها در دامنه‌‌ی کوه الوند شهری ساختند و نام آن را ............................... گذاشتند.

4-

مادها در ................................. و ......................................... ایران ساکن شدند.

5-

رهبر پارس‌ها ............................... نام داشت.

6-

چرا مادها نمی‌توانستند جلوی حمله‌ی آشوری‌ها را بگیرند؟

 

 

 

 

ردیف

درس ششم: هخامنشیان

1-

نام جد کوروش چه بود؟ ................................

2-

چاپارخانه‌ها در کجا ساخته شده‌بودند؟  ..........................................

3-

داریوش در دوران حکومتش چه کارهای مهمی انجام داد؟

 

 

4-

راه شاهی چیست؟

 

 

5-

علت ضعف هخامنشیان چه بود؟

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید