درس پنج جغرافی پنجم: صنایع ایران

درس 5 : صنایع ایران

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- کدام صنعت زیر ، جزء صنایع مصرفی به حساب می‌آید ؟

الف) ماشین سازی                  ب) پتروشیمی                  ج) اتومبیل سازی              د) ذوب آهن

2- اوّلین کارخانه‌ی ذوب آهن در نزدیکی کدام شهر ایران ساخته شد ؟

الف) یزد                            ب) اصفهان                            ج) کرمان                        د) تهران

3- در کدام شهرهای زیر، صنایع ماشین سازی و ابزار، گسترش یافته است ؟

الف) تهران ، اصفهان           ب) اراک، تهران                     ج) تبریز، تهران                    د) تبریز، اراک

4- کدام دسته از موادّ زیر به طور مستقیم از نفت به دست می‌آید ؟

الف) کود شیمیایی ، بنزین         ب) گازوئیل ، چسب                   ج) بنزین ، گاز مایع         د) رنگ ، پلاستیک

5- سنگ معدن موردنیاز کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان از معادن کدام استان زیر استخراج می‌شود ؟

الف) اصفهان                      ب) یزد                                ج) کرمان                           د) خوزستان

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1- صنایع کشورایران به دوبخش صنایع ................. و صنایع ........................... تقسیم ‌بندی شده‌اند .

2- کارخانه‌های تولید پارچه و اتومبیل سازی از صنایع ...................... به حساب می‌آیند .

3- کارخانه‌ی ذوب آهن یک صنعت ...................است و درآن قطعات ................................ تولید می‌شود .

4- مادّه‌ی اصلی موردنیاز کارخانه‌های ذوب آهن ، ..................... نام دارد .

5- موادّ اوّلیّه‌ی صنایع پتروشیمی .................... و ........................ است .

6- مجتمع بندر امام خمینی (ره) ازبزرگ ‌ترین و مهم‌ ترین مراکزصنعت .................................... ایران است.

 

 

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

1- کارخانه‌ی تولید رنگ از کارخانه‌‌های صنایع مصرفی می‌باشد .

2- در استان اصفهان، دو کارخانه‌ی فولاد وجود دارد .

3- در شهر آبادان، کارخانه‌ی فولاد وجود دارد .

4- دو شهرتبریز واراک ازشهرهای صنعتی مهمّ ایران به حساب می‌آیند .

 

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- صنعت را تعریف کنید .

 

2- نام چند استان را که در آنها مجتمع پتروشیمی وجود دارد ، بنویسید .

 

3- در کارخانه‌های ماشین ‌سازی چه چیزهایی برای کارخانه‌های دیگرتولید می‌شود ؟

 

4- موادّی که در کارخانه‌های پتروشیمی تولید می شوند به مصرف چه کارهایی می‌رسند ؟

 

5- به چه صنایعی «صنایع مادر» می‌گویند ؟

 

6- به چه صنایعی «صنایع مصرفی» می گویند ؟

 

7- از صنایع مصرفی کشور ایران ، چند مورد مثال بزنید .

 

8- نام چند مادّه‌ی مهم را که به طورغیرمستقیم از نفت و گاز به دست می‌آیند ، بنویسید .

 

9- چرا صنایع مادر برای کشور ما اهمّیّت دارند ؟

 

10- نام موادّی را که به طور مستقیم ازپالایش (تصفیه) نفت خام به دست می‌آید ، بنویسید .

 

11- در کدام شهرهای ایران، صنایع ماشین سازی گسترش یافته است؟

/ 0 نظر / 48 بازدید