علوم (تغییر فیزیکی وتغییر شیمیایی )

ای نام تو بهترین سر آغاز                              بی نام تو نامه کی کنم باز

نام و نام خانوادگی:                                                                                                             علوم پایه پنجم

پاسخ درست را با علامت × معلوم کنید.

-         ربایش مولکول‌ها  در کدام حالت ماده از همه بیشتر است؟

الف) مایعات £                             ب) جامدات £                             ج) گازها £

-         کدام دسته از مواد زیر ترکیب است؟

الف) کربن و اکسیژن £        ب) طلا و قند £            ج) نفت و الکل      £ د) اکسیژن و نمک £

-         مولکول کدام یک از مواد زیر از اتم های یکسانی درست شده است؟

الف) آب £                          ب) طلا  £                        ج) شکر             £ د)  نمک £

-         جنبش مولکول‌ها د رکدام یک از مواد زیر از همه کمتر است؟

الف)بخار آب £                         ب) آب  £                        ج) یخ             £ د)  چای £

-         در کدام یک از تغییرات زیر، خاصیت‌های ماده به کلی تغییر می‌کند؟

الف) خردشدن سنگ £         ب) تهیه کنسرو  £         ج) ذوب کره     £ د) خرد کرن سبزی £

-         در کدام تغییر زیر، جنس ماده عوض نمی‌شود؟

الف) تهیه رنگ £          ب) ذوب یخ  £           ج) تغییر رنگ گوشت      £ د) ورآمدن خمیر £

-         در کدام یک از تغییرات زیر، ساختمان مولکولی مواد تغییر نمی‌کند؟

الف) تهیه دارو £       ب) خرد کردن کاغذ £           ج) گوارش غذا      £ د) زنگ زدن آهن £

-         کدام از یک شکل‌های زیر، مخلوط عنصر و ترکیب را نشان می‌دهد؟

الف)                      £          ب)                  £             ج)                          £ د)                       £

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

-         مولکول هر ماده با ماده‌ی دیگر  ................... است.

-         مولکول‌های مواد ................................. می‌توانند آزادانه روی هم سر بخورند.

-         آب از اتم‌های ............................................... درست شده است.

-          اکسید آهن یک ........................................ است.

-         مولکول‌ها از ذرات ریزی به‌نام ................................... ساخته می‌شوند.

-         اگر در تغییری، جنس ماده به طور کلی عوض شود آن تغییر، یک تغییر ........................... است.

-         اکسید آهن از ترکیب دو عنصر ........................ و .............................. به وجود می‌آید.

-         نام علمی زنگ آهن ......................... است.

کدام یک از عبارت‌های زیر درست و کدام نادرست می‌باشد.

-         برای اینکه ماده‌ای تغییر کند احتیاج به زمان دارد.                ..............................

-         ربایش مولکول‌ها در همه‌ی مواد یکسان است.                       ..............................        

-         ربایش مولکولی نفت در مقایسه با بخار آب زیاد است.           ..............................

-         بارش برف و باران یک تغییر فیزیکی است.                           ..............................

پاسخ کامل پرسش‌های زیر را بنویسید.

-         چرا مواد خاصیت‌های متفاوتی دارند؟

 

-         با شرح آزمایشی جنبش مولکول‌ها را ثابت کنید؟

 

-         فرق مولکول و اتم را بنویسید؟

 

-         وضعیت مولکول‌ها در مواد گاز چگونه است؟

 

-         ترکیب را تعریف کنید و دو مثال بزنید.

 

-         چرا اگر در شیشه‌ی عطر باز بماند، عطر از شیشه می‌پرد؟

 

-         چرا تبخیرآب یک تغییر فیزیکی است؟

 

-         چرا ستون های آهنی ساختمان‌ها را رنگ می‌زنند؟

 

 

 

 

-         شکل زیر تغییر فیزیکی است یا شیمیایی؟ چرا؟

 

 

 

-         فرهاد دوچرخه‌اش را نوار پیچ می‌کندف خواهرش تصور می‌کند علت این کار زیباتر شدن دو چرخه است ولی فرهاد می‌گوید: « این نوارها ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( صحبت‌های فرهاد را تکمیل کنید.)

 

-         دو تغییر فیزیکی  و دو تغییر شیمیایی را در جدول زیر بنویسید.

تغییر فیزیکی

 

تغییر شیمیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 411 بازدید