ریاضی پایه پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                            ریاضی پایه پنجم

1-    هرگاه دهانه‌ی زاویه را بیشتر کنیم زاویه چه تغییری می‌کند؟
بزرگتر £             کوچکتر £                   فرقی نمی‌کند £               امکان ندارد £

2-     گسترده مکعب از چند مربع تشکیل شده است؟

7 مربع £               6 مربع £                    4 مربع £                   9 مربع £

3-    کدام یک از واحدهای زیر مربوط به حجم است؟
کیلوگرم £             متر مربع £             سانتی‌متر مکعب £               کیلومتر مربع £

4-    جواب ضرب 49 × 73 به کدام یک از اعداد زیر نزدیک‌تر است؟
3200 £              2800 £                 3500 £                           4000   £

5-    اندازه فاصله اهواز تا رشت را با چه واحدی اندازه می‌گیرند؟
کیلومتر شمار £             کیلومتر £            کیلومتر مربع £                      کیلوگرم £

 

6-     مساحت دریاچه خزر و استان‌ها را با واحدی به نام .......................................... اندازه می‌گیرند.

7-   وسیله‌ای اندازه گیری زاویه ................................................ نام دارد و  زاویه 60 درجه را ............................ گویند.

8-    واحد داروهای مایع را برحسب ................................. بیان می‌کنند.

9-    واحد اندازه‌گیری زاویه  ............................ نام دارد و وسیله اندازه گیری فاصله زیاد ............................. است.

10-            گسترده چهار وجهی منتظم از ....................................... تشکیل شده است.

11-            زاویه نیم صفحه ............................................... و زاویه قائمه ............................ درجه است.

12-            یک ساعت .......................... ثانیه است.    شعاع دایره  .......................................... قطر است.

13-            خمس عدد 105، ...........................  است.                    ...................... ربع عدد 64 است.

14-             نیم دایره ای که از 0  تا 180 درجه بندی شده  .................................. نام دارد.

15-            مساحت مربعی که هر ضلع آن 3 کیلومتر است .................. کیلومتر مربع  و ............................ متر مربع است.

16- سی و سه میلیاردو و سیصدو سی میلیون و سی و سه هزار و سیصد و سه را به عدد بنویسید. ................................................

17-            52/17 را به حروف بنویسید.    .....................................................................................

18-            15 گرم ......................... کیلوگرم است.                      12 سانتی متر  .............................. میلی متر است.

19-            3/12 لیتر  .............................. سی سی است.               19 سانتی متر  .................................. متر است.

20-            27 متر ......................... سانیت متر است.                   5/2 متر مکعب ........................... لیتر است.

21-            185 متر  .................... کیلومتر است.                     90000 متر مربع  ....................... هکتار است.

22-            مقایسه کنید.

                    ¨             ¨              5 ¨  5             2 ¨  

06/0 ¨ 6/0                  30/17 ¨ 45/17                            4 ¨  3                      7/0 ¨

            2/12¨                                19 ¨  2/19                   ¨  5

23-             برای شکل زیر یک کسر بزگتر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید.

 

 

 

24-            دو سوم 18 تا می‌شود  چند تا ...................... . (با رسم شکل)

 

25-            کسر را به عدد اعشاری و عدد اعشاری را به کسر و عدد مخلوط تبدیل کنید.

                                                =                                                              =  4/12          

                                               = 12/165                                                           =     5

26- دبستانی به شکل مستطیل به اضلاع 600 و 400 متر داریم. مساحت این دبستان چند هکتار است؟

 

27-            از 60 نفر دانش‌آموز یک مدرسه 48 نفر در المپیاد علوم شرکت کرده‌اند. چند درصد شکرت نکرده‌اند؟

 

 

28-            نسبت پول ملیکا به هانیه 3 به 6 است. اگر انها روی هم 279 تومان داشته باشند. سهم هر کدام را حساب کنید؟

 

 

29-            امتحان ریاضی در ساعت "59    36    9 صبح شروع شد و در ساعت "42   38    10 به پایان رسید. زمان ربگزاری امتحان را حساب کنید؟

 

 

30-            عملیات زیر را انجام دهید:

                                                                                                     =  3 +  12

                                                                                                                         =    10 - 12   

                                                                                                   =    2 ×  

                                                                                                                           =  ÷

31-            حجم مکعبی که بُـعد آن 4/0 متر باشد را حساب کنید؟

گنجایش آن چند لیتر است؟

 

 

 

32-            علامت ؟ چند درجه است؟

 

 

 

 

 

 

 

33-            کتابفروشی کتاب‌های خود را با 10% تخفیف می‌فروشد. قیمت یک جلد کتاب 240 تومان است. چند تومان تخفیف داده است؟ قیمت بعد از تخفیف چه قدر است؟

 

 

34-            عملیات زیر را انجام دهید:

                                                                                                        =  23 + 875/0 + 4/12

                                                                                                                    =  2/1 × 32/9

                                                                                                          =  874/3 – 1/19

                                                                                                                  =  2/1 × 2/0 × 6/0
                                    

/ 0 نظر / 30 بازدید