آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

 نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه

1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                                    18035000209

الف) عدد را به حروف بنویسید.  .....................................................................................................

ب) ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است؟    ...............................................

ج) رقم 5 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟   .......................................................

2-      عدد سی ‌و سه میلیارد و و نود و شش هزار و چهارده را به عدد بنویسید.      ..............................................................
عدد 6 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟      ....................................................

 

3-    ضرب و تقسیم زیر را انجام دهید.                                                                    846
                                                   19     380174                                                        79    ×                                                                                                                             

                                                                

 

 

4-    باقیمانده‌ی تقسیم 149 بر 9 مثل باقیمانده‌ی تقسیم  .............. است بر 9 یعنی ............... ؛

 پس عدد 149 بر 9 بخش‌پذیر ................ .

 

5-    باقیمانده‌ی تقسیم 81 بر 3 مثل باقیمانده‌ی تقسیم  .............. است بر3 یعنی ............... ؛

 پس عدد 81  بر 3 بخش‌پذیر ................ .

6-     برای هر یک از کسرهای زیر شکل بکشید و آنها را رنگ کنید.

                                                     =                                                                  =   1   

 

                                                      =                                                                    = 

 

7-    با توجه به شکل واحد برای شکل‌های زیر یک کسر بزرگ‌تر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید.

 

 

 

               .............. = ...................                                                        ............... =  ..................

8-    هر یک از کسرهای بزرگ‌تر از واحد زیر را به عدد مخلوط تبدیل نمایید.(با راه حل)  
                                                                                                                                                                                                                                                                     =                                                                                                                      =        

                                                                                                                        = 

9-    هریک از اعداد مخلوط زیر را به کسر تبدیل نمایید.( با راه حل)

                                                                                                                          =  9                                               

                                                                                                                         =  13

10-     طول یک طناب 3 متر است یکبار   و بار دیگر  آن را بریده‌ایم. حساب کنید چه کسری از طناب باقی مانده‌است؟

 

11-            خمس 45 تا بیشتر است یا ثلث 27 تا؟ ( با راه حل)

 

 

12-            جاهای خالی زیر را کامل کنید.

   یعنی ........... تا ............... .           4 یعنی  ................ تا   .       ........... یعنی 8 تا     .

 

13-            باقی‌مانده‌ی تقسیم عددی بر 3 کدام یک از رقم‌های زیر نمی‌تواند باشد.

الف) 3 و 5                                 ب) 1 و 2                                ج) 0 و 1

14-            شکل‌های زیر را با توجه به کسر مربوط به آن رنگ کنید.

 

 


                                                                                         

15-            حسین 1420 تومان پول داشت اگر او ربع پول خود را خرج کند حساب کنید چقدر برایش پول باقی می‌ماند؟

 

16- با اعداد ( 5 ، 6 ، 0 ، 1) دو عدد سه رقمی بنویسید که بر 15 بخش‌پذیر باشد.     ....................  و  .......................

 

17-            دو سوم 9 تا می‌شود ..................... تا. ( با رسم شکل)

 

 

18-            کدام یک از اعداد زیر بر همه‌ی اعداد 2 و 3 و 5 و 9 بخش‌پذیر است؟

الف) 102385                       ب) 920530                                 ج) 1239210

19-            می‌خواهیم 5 بسته‌ی 36 تایی خودکار را بین 18 نفر به‌طور مساوی تقسیم کنیم. حساب کنید به هر نفر چند خودکار می‌رسد؟

 

 

 

20-            مقایسه کنید.

 £                                     4 £                                    £1     

   £                                 8 £                                    £   

 

 

 

 

 

پیروز باشید.

/ 0 نظر / 109 بازدید