تاریخ و مدنی

تاریخ و مدنی

 

1-      مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

 

 الف)ساختن خانه                ب) فراهم کردن غذا              ج) بی سوادی

 

 

۲- خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

 

 

۳- اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 

 الف) سنگ                ب) آهن               ج) چوب                 د)چرم

 

 

 

۴-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

 

 ۵-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

 

 

 

۶-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

 

 

۷-انسان های نخستین در ابتدا  غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

 

 

 

۸-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

 

 

 

۹-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

 

 

 

۱۰-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی  می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین  پی ببریم؟

 

 

 

۱۱-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

 

 

 

۱۲-جملات صحیح و غلط را با علامت ۰ص   و غ) مشخص کنید.

 

 

 

-مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص        غ

 

 

 

-اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود.  ص     غ

 

 

 

-انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند.  ص      غ

 

 

 

-آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد.  ص      غ

 

 

 

۱۳-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

 

 

 

۱۴-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

 

 

 

۱۵-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

 

 

 

۱۶-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

 

 

 

۱۷-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

 

 

 

۱۸-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

 

 

 

۱۹-نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

 

 

 

۲۰-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

 

 

 

۲۱-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

 

 

 

-اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود.    ص               غ

 

 

 

-انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند.  ص       غ

 

 

 

-با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند.   ص     غ

 

 

 

-انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز  به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند.   ص       غ

 

 

 

-مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند.   ص      غ

 

 

 

-وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص     غ

 

 

 

۲۲-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

 

 

 

۲۳-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

 

 

 

۲۴-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

 

 

 

۲۵-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

 

 

 

۲۶-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

 

 

 

۲۷-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

 

 

 

۲۸-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

 

 

 

۲۹-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

 

 

 

۳۰-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

 

 

 

۳۱-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

 

 

 

 ۳۲-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

 

 

 

۳۳-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

 

 

 

۳۴-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

 

 

 

۳۵-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

 

 

 

الف-نیل                  ب-کارون              ج-فرات                د-دجله

 

 

 

۳۶-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

 

 

 

الف-برای اداره بهتر شهرها        ب-برای برقراری نظم           ج-هر دو مورد

 

 

 

۳۷-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

 

 

 

۳۸-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

 

 

 

۳۹-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

 

 

 

۴۰-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

 

 

 

۴۱-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

 

 

 

۴۲-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

 

 

 

-انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ   

 

 

 

-رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد.  ص        غ

 

 

 

-در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود.   ص      غ

 

 

 

-فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند.  ص      غ

 

 تاریخ مدنی

 

 

 

        

 

1مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود.                  صحیح¨     غلط¨

 

          

 

2باچیره شدن یک فرمانروا بر چند شهر وروستا کشور به وجود آمد.       صحیح¨        غلط¨

 

          

 

3نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند.                            صحیح¨    غلط¨ 

 

 

 

          

 

4کورش که رهبر پارس ها بود ماد ها را شکست داد.                            صحیح¨   غلط¨    

 

 

 

          

 

5جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟  

 

 

 

الف) سنگ ¨                        ب)آهن  ¨                        

 

 

 

  ج)چوب¨                               چرم¨      

 

 

 

 

 

          

 

6انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.

 

 

 

الف) دامپروری   ¨                ب) خانه سازی  ¨            

 

 

 

    ج) کشاورزی  ¨                  د)ساختن ابزار¨0

 

 

 

          

 

7اولین شهر در ایران در کنار کدام یک از رود های زیر به وجود آمد؟

 

 

 

الف) دجله  ¨               ب) فرات ¨                             

 

 

 

ج)کارون¨                     د) نیل¨     0

 

 

 

          

 

8خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

 

 

 

الف) حضرت ابراهیم  ¨             ب) حضرت موسی  ¨     

 

 

 

        ج) حضرت نوح ¨         د)حضرت عیسی¨0

 

 

 

          

 

9ماد ها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

 

 

 

الف) ایلام¨                          ب)شوش  ¨                

 

 

 

   ج) بابل ¨                        د)هگمتانه

 

 

 

          

 

10در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 

 

 

*خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان یکی دست های توانا داده دیگری نیروی .............................داده.

 

 

 

*انسان های نخستین اولین حیوانی که اهلی کردند ................................بود.

 

 

 

*رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع .........................شد.

 

 

 

*گروهی از مردم ستم دیده دعوت حضرت.............................. را پذیرفتند.       

 

 

 

 

 

          

 

11ما چگونه به زندگی انسان های غار نشین وابزار و وسایل آن ها پی می بریم؟

 

 

 

 

 

 

 

          

 

12نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند؟     

 

          

 

13کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

14چرا ماد ها نتوانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؟

 

 

 

                      

 

15از چه زمانی سرزمین ما ایران نامیده شد؟

 

 

 

 

 

مدنی

 

 

 

          

 

1خانواده های که بیش از دو فرزند دارند پر جمعیت هستند. .                 صحیح¨   غلط¨     

 

 

 

          

 

2اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی نظم است.    صحیح¨   غلط¨   

 

 

 

          

 

3مدرسه اولین خانه ی ماست. .                                                      صحیح¨       غلط¨             

 

 

 

          

 

4کدام یک از کار ها را غیر از روز جمعه نمی توانیم در روز های دیگر انجام دهیم.

 

 

 

الف)دیدن اقوام¨                      ب) گردش ¨                    

 

 

 

 ج) نماز جمعه¨                        د) نظافت¨ 

 

 

 

          

 

5چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه ی کار مدرسه را تنظیم می کند.

 

 

 

الف) ناظم ¨                          ب) دفتر دار  ¨                

 

 

 

   ج) معلّم ¨                               د) مدیر¨ 

 

          

 

6مردم در مسجد برای حل مشکلات محلّه ی خود چه می کنند؟

 

 

 

الف) نماز می خوانند¨                     ب) دعا می کنند ¨     

 

 

 

   ) مشورت می کنند¨           د) هیچ کدام¨

 

 

 

          

 

7در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 

 

 

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود می آید.

 

 

 

*مدرسه محل تعلیم و................................است.     

 

          

 

8چرا دین اسلام به خانواده اهمّیّت زیادی داده است؟     

 

          

 

9وظیفه ی معلّم در مدرسه چیست؟

 

 

 

          

 

10نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار می شود؟

 

 

 

   ۳۱-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.

 

 

 

الف-گاو-گوسفند              ب-گوسفند –بز               ج- سگ –گوسفند                 د-اسب- گاو

 

 

 

-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟

 

 

 

الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها   ب-حفاطت از زمینها کشاورزی           

 

 

 

ج- بدست آوردن غذا                                      د-گرسنه ماندن انسانها

 

 

 

33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟

 

 

 

الف-پارت              ب-پارس                    ج- هخامنش             د- ماد

 

 

 

34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار  داد ؟

 

 

 

الف-فرعون      ب- حمورابی            ج-حضرت محمد              د-  کوروش

 

 

 

35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟   الف-مکه    ب-مدینه        ج- کربلا      د-اهرام مصر

 

 

 

-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟

 

 

 

الف-هخامنش    ب- کوروش              ج- فرعون                     د-هیچکدام

 

 

 

-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟

 

 

 

الف-مسجد                       ب-پارک                    ج-خانه                    د-هیچکدام

 

 

 

-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟

 

 

 

الف- مسجد          ب- منبر               ج- محراب              د- الف و ب درست است

 

 

 

39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟

 

 

 

الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                         ب-زیرا در آن نظم وجود دارد

 

 

 

ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                      د-همه موارد صحیح است

 

 

 

-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

 

 

الف- شرکت در نماز جمعه    ب-  استراحت و تفریح    ج- خوابیدن        د- الف و ب درست است

 

 

 

-فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها ............ را به وجود آوردند .        

 

 

 

          

 

-وظیفه ی زنان در دوره ی شکار نگهداری از بچه ها و.........بود .         

 

          

 

-حضرت نوح در کجا زندگی می کرد ؟

 

 

 

الف) بین النهرین                   ب) بابل

 

 

 

  ج) مصر                            د) کارون     

 

          

 

-پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم چه نام داشت؟

 

 

 

الف) فرعون       ب) کوروش  ج) نمرود       د) هیچکدام         

 

          

 

-انسان در زمان های دور چگونه زندگی می کرده است ؟

 

 

 

/ 0 نظر / 105 بازدید