بخوانیم و بنویسیم

 

الا ای خالق جان خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبل
نام و نام‌خانوادگی:                                                             بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

1-    نهاد و گزاره  و فعل جمله زیر را مشخص کنید:

مرد  دانا  تازه  به  مکه  رسیده  بود.

2-    برای هر کلمه‌ی داده شده، دو کلمه همخانواده بنویسید.

مالک:                                                 شوق:                                              طاهر:

3-    کلمه آسوده را یک بار قید قرار دهید و یک بار صفت و سپس با ترکیب  حاصل از هرکدام جمله بسازید:

 

4-    هر کلمه مرکب از چه اجزایی ساخته شده است؟
نمایشنامه نویس =                                                                         بنیانگذار =

5-    شش صورت فعل "بخشیدم " را در زمان حال بنویسید.

 

 

6-    قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید:

وگرچه به مکنت قوی حال بود                                             خداوند جاه و زر و مال بود

 

7-    به جای کلمه‌های داخل پرانتز در جمله‌ی زیر ، کلمه های مناسب دیگری بنویسید:

من شکوه و ( عظمت) یک انسان واقعی را در چهره‌های پاکشان ( نظاره) می‌کردم.

 

8-    جمله‌ی (الف) را به زمان گذشته و جمله‌ی (ب) را به زمان آینده تبدیل کنید:

الف) ما پس فردا به خانه‌ی عمویم می‌رویم.

 

ب) من به دوستان و علاقه‌مندان خود زیان می‌رسانم.

 

9-    مفهوم این جمله را بنویسید: " حجر مثل سایه است."

 

 

 

 

 

10-                        دانش آموزان عزیز: یکی از سه موضوع زیر را به دلخواه انتخاب کرده و درباره‌ی آن انشاء بنویسید:

الف- اعتیاد به مواد مخدر برای خود شخص و جامعه چه ضررهایی دارد؟

ب- من اگر به جای پدرم بودم ...

ج- شما اگر رئیس جمهور بودید، برای دانش‌آموزان چه می‌کردید؟

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید