ریاضی 10

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     تقسیم کنید و عبارت‌های درستی آن را بنویسید. ( هرکدام 5/0 نمره)

                                                     23    8706                                                         3     2125  

 

 

 

 

 

 

                                                   25   5155                                                           48   4913

 

 

 

 

 

 

 

 

2-     مسافت تهران – مشهد 960کیلومتر است. اتوبوسی در 15 ساعت این مسافت را طی کرده‌است. سرعت متوسط این اتوبوس در هر ساعت چند کیلومتر است؟

 

 

 

 

 

3-     با استفاده از دو خط عمود بر هم لوزی رسم کنید که طول قطرهای آن 2 و 4 سانتی متر باشد.

 

 

 

 

 

4-     مستطیلی رسم کنید که ضلع‌های آن 3 و 4 سانتی‌متر باشد.

 

 

 

 

5-     دو فرق و دو شباهت مربع و مستطیل را بنویسید.

 

 

 

 

 

6-      اگر کاسه‌ای با 7 لیوان آب پر کنیم گنجایش کاسه .................................................... برابر گنجایش لیوان است.

 

7-     شباهت های متوازی‌الاضلاع و مستطیل را بنویسید.

 

 

 

8-     در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

-         واحد اندازه گیری مایعات ..................................... می‌باشد.

-          متوازی الاضلاعی که زاویه‌های قادمه داشته باشد ............................ نامیده می‌شود.

-         لوزی که زاویه‌های آن قائمه باشد .............................. نام دارد.

-         در هر مستطیل قطرها با هم ................................... هستند و همدیگر را ............................... می‌کنند.

-          در هر لوزی قطرها بر هم ...................................... هستند و ضلع‌ها با هم ................................ هستند.

 

9-     مادر ساحل در مدت 29 روز از ماه مبارک رمضان روزی 24 صفحه از قرآن را خوانده است. اگر او تمام کتاب قرآن را خوانده باشد. کتاب او چند صفحه دارد.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید