تاریخ پایه پنجم

به نام آفریننده‌ی زیبایی‌ها

نام و نام‌خانوادگی:                                                     تاریخ  پایه پنجم اردیبهشت ماه

سوالات تاریخ
پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

1-    حضرت محمد (ص) در چه شهری به دنیا آمدند؟

مدینه £                           مکه £                        کوفه £                               شام £

2-    در زمان حکومت کدام سلسله، مغول ها به ایران حمله کردند؟

غزنویان £                 سامانیان £                  خوارزمشاهیان £                    سلجوقیان £

3-    چه کسی مذهب شیعه را رد ایران رسمی کرد؟

شاه اسماعیل £            شاه عباس £              شاه سلطان حسین £           شاه سلطان محمد £

4-    کدام یک از شهرهای زیر، پایتخت نادرشاه بود؟

شیراز £                     اصفهان £                         تهران £                        مشهد £

5-    کدام پادشاه همواره از جنگ و خونریزی دوری می کرد؟

نادرشاه £                 اسماعیل شاه £                      کریم خان £                    شاه عباس £

6-    در زمان کدام پادشاه قاجار، جنگ‌های ده ساله ایران و روسیه اتفاق افتاد؟

آقا محمدخان £               فتحعلی شاه £                ناصرالدین شاه £                 مظفرالدین شاه £

جملات صحیح را با علامت (ص) و غلط را با علامت ( غ) مشخص کنید.

7-    حضرت علی ( ع) روش پیامبر و دین اسلام را زنده کردند.     ...................

8-    خلفای بنی عباس دستورات اسلام را رعایت می کردند.               .....................

9-    در زمان رضاشاه صنعت نفت ایران ملی شد.                 ..................

10-در زمان احمدشاه بخش هایی از کشور ما به اشغال انگلیس و روسیه درآمد.       ................

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

11-پیمان بستن با کسی و پیروی کردن از دستوراتش را .................................... می گویند.

12-بسیاری از سپاهیان امام حسین (ع) را افراد ................................. یا سست ایمان تشکیل می دادند.

13-سخنان ارزشمند حضرت علی (ع) در کتاب ......................... نوشته شده است.

14-صدر اعظم « نخست وزیر» ناصرالدین شاه ............................. نام داشت.

15-یکی از رویدادهای مهم دوره ی قاجاریه، انقلاب .............................. بود.

16-یکی از مخالفان مهم رضاشاه که در مقابل کارهای نادرست او ایستاد    ................................... بود.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

17-چرا به پامبر اسلام محمد امین می گویند؟

 

18-چرا پس از انتخاب ابوبکر، حضرت علی (ع) و یارانش سکوت کردند؟

 

 

19-نتایج حمله ی مغول به ایران را بنویسید. ( 2 مورد )

 

 

20-چرا شاه اسماعیل در دشت چالدران از عثمانی شکست خورد؟

 

 

21-مظفرالدین شاه برای جبران  کمبود درآمد کشور چه کرد؟

 

 

22-رضاشاه در مخالفت با اسلام چه کارهایی انجام داد؟

 

 

 

/ 0 نظر / 115 بازدید